Управление на проекти, финансирани с безвъзмездна финансова помощ

Успехът на един проект не се заключава само до сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ. Макар и да е безвъзмездно, за да се получи исканото финансиране е необходимо изпълнението на проекта да се доведе до успешен край, като се постигнат заложените цели, резултати и индикатори.

Трудното тепърва предстои. Безкрайно много детайли, изисквания, ограничения, правила и процедури, документи, непрекъснато наблюдение и контрол за изпълнение на дейностите в съответствие с времевите графици и бюджета на проекта. Благодарение на натрупания дългогодишен експертен опит в управлението на проекти, Идеин може да предложи на своите клиенти комплексна консултантска услуга по управление на проект, която включва, но не се заключава само до:

  • Организация на проектния екип, разработване на процедури и правила за изпълнение на проекта, вкл. подробен план за действие със срокове и отговорници;
  • Текуща координация и връзка с управляващия орган на програмата; организация и присъствие на мониторинг-визитите и проверките на място;
  • Организиране на отчетността по проекта: подготовка и подаване на междинните и финален технически и финансови отчети, както и всички останали документи и уведомления по процедурите за докладване, произтичащи от договора за безвъзмездна помощ;
  • Текущо консултиране за законосъобразното осчетоводяване на разходите по проекта, вкл. предварителен вътрешен контрол за тяхната допустимост и целесъобразност, в изпълнение на правилата на програмата;
  • Организиране на документооборота и архива по проекта и текуща подкрепа на определения за целта служител на фирмата с цел осигуряване на лесно-проследима одитна пътека;
  • Подготовка на документация за избор на изпълнител/и, съгласно действащото законодателство при спазване на разпоредбите и указанията на УО на програмата;
  • Провеждане, цялостно консултиране и администриране на процедурите за избор на изпълнител;
  • Текущи консултации по сключването и изпълнението на всички договори с изпълнители, като се следи за надлежното окомплектоване на документацията, свързана с възлагане и приемане на тяхната работа;
  • Изпълнение на мерките за информиране и публичност.

През целия период на изпълнение на проекта експертите на ИДЕИН напътстват и подпомагат клиента, а всеки успешно приключил проект предоставя възможност за бъдещо надграждане и стартиране на нови проектни инициативи.