Подготовка на проекти

ИДЕИН ЕООД предлага на своите клиенти комплексна консултантска услуга по подготовка на проектни предложения – от анализ на актуални възможности за финансиране, през развиване и оформяне на проектната идея, до подготовка и комплектоване на проектното предложение.

Съвкупността от всички взаимосвързани и допълващи се дейности, които ще доведат до реализиране на дадена идея и постигане на планираните резултати и цели, наричаме проект. Проектът се изпълнява за точно определен срок и разполага с фиксиран бюджет.

Вие имате чудесна идея, а ние сме намерили подходящия финансов източник, чрез който бихте могли да я осъществите. Заедно сме преценили доколко тя съответства на специфичните изисквания на финансовия инструмент и дали вие разполагате с необходимия капацитет, за да кандидатствате и впоследствие изпълните договора.

Всяка финансираща програма/ фонд/ инвеститор имат специфични изисквания относно представянето на проекта, за който търсите подкрепа. Наборът от документи, които трябва да подготвите се нарича проектно предложение. Обикновено то включва стандартен формуляр за кандидатстване, бюджет и задължителни придружителни документи – бизнес план, други аналитични приложения, декларации, финансови документи и пр.

Идеин ЕООД подпомага своите клиенти да подготвят успешни проектни предложения за кандидатстване за:

  • Безвъзмездна финансова помощ, т.е. средства, предоставяни чрез оперативните програми на ЕС, други национални и международни фондове, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати. Финансовият ресурс представлява помощ за предприятието/ организацията, а не заем и не подлежи на връщане.
  • Инвестиционно финансиране, т.е. чрез фондове за инвестиционно финансиране, за мостово финансиране, инвеститорско и банково кредитиране. Класическо заемно финансиране с определени специфики, съобразно източника.

Какво е финансов механизъм?

Какво е грантова схема?

Какво е бенефициент?

Имам идея, как да я развия в проект?

Това са само част от въпросите, на които трябва да си отговорите, за да създадете успешно проектно предложение, което да получи финансиране.