„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - „Училището – възпитател в съвременни ценности” - Община Шабла

Последни проекти