„Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

  • BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - Конкурентоспособност чрез онлайн телевизионно продуцентство: институционална подкрепа за Медиен клъстер – България;
  • BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - Спортът като ресурс за икономическо развитие: институционално изграждане и популяризиране на Клъстер „Обединена борба“;
  • BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - Институционално изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за здравен туризъм – България;

Последни проекти