„Технологична модернизация в малките и средни предприятия“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - „Конкурентоспособност директно“ HD технология за модернизация на Телеман ЕООД - водеща българска продуцентска компания

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - Повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на ЕЛПРОМ ЕМЗ: единственото българско предприятие – производител на токови измервателни трансформатори за ниско напрежение

BG161PO003/2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - "Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на ДАНИНИ – водещо предприятие от българската шивашка промишленост"

BG161PO003/2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - „Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на продукцията чрез диверсификация“, Брани-90 ООД

BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - Запазване на българската традиция в огнеупорната индустрия чрез разширяване на производството и модернизация на ТРУД АД – гр. Русе

Последни проекти