“Устойчиво развитие на рибарските области”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

  • Подготовка на декларация за изразяване на интерес за изграждане на ПЧП - Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик”– създаване на рибарска група по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“, Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарски области, Оперативна програма за развитие на сектор „рибарство“ /2007-2013/;
  • „Изграждане на капацитет на Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик”, чрез предоставяне на двама независими експерти за изпълнение на дейностите по чл. 11 от Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР”;
  • „Изграждане на капацитет на Местната инициативна рибарска група „Поморие - Несебър”, чрез предоставяне на двама независими експерти за изпълнение на дейностите по чл. 11 от Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР”.

Последни проекти