„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”

Управление, администриране и отчитане на проекти, финансирани чрез Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013.

  • "Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл,рехабилитация,реконструкция и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори,пречиствателни съоръжения и реконструкция,рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа в гр. Шабла - процедура "BG161РО005/08/1.30/01/01  „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Последни проекти