„Повишаване капацитета на община Русе за реализиране на публично – частни партньорства“

„Разработване на пакет от проучвания и анализи във връзка с проект “Повишаване на капацитета на администрацията в община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие“, договор N A08-14-16-C, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г”. Възложител: Община Русе

Основна цел на проекта е създаване на атрактивна бизнес среда и условия за устойчиво икономическо развитие в община Русе, чрез насърчаване на ПЧП. Специфичните цели, допринасящи за постигането на основната цел на проекта, са:

 • Повишаване квалификацията на администрацията в община Русе за реализиране на ПЧП чрез провеждане на обучения и прилагане на добри практики за взаимодействие с бизнеса и реализиране на проекти за ПЧП;
 • Подобряване на административното обслужване на бизнеса и условията за привличане на инвеститори, чрез осигуряване на актуална нормативна база и иновативна информационно-техническа среда за интегрирано планиране и управление на процесите в местното икономическо развитие при осъществяване на ПЧП;
 • Повишаване на информираността на местната общност за участие в местното самоуправление и осигуряване на възможности за реализиране на партньорства, чрез прилагане на добри европейски практики, създаване обществен съвет за развитие, организиране на форуми и кръгли маси.

Основни дейности, изпълнени от Консултанта:

 • Разработване на Методика за селекция на фирми за участие в анкетното проучване за изследване мнението на бизнес единици относно осъществяването на публично-частни партньорства в община Русе;
 • Анализ на анкетно проучване за изследване мнението на бизнес единици относно осъществяването на публично-частни партньорства в община Русе (с включена методология за изследването);
 • Анализ на местната нормативна уредба за осъществяване на ПЧП;
 • Анализ на капацитета на човешките ресурси;
 • Анализ на техническата и софтуерна обезпеченост на община Русе;
 • Анализ на комуникационните канали и необходимостта на бизнеса от информация;
 • Анализ на осъществените в община Русе публично-частни партньорства;
 • Проучване на добри европейски практики за публично-частно партньорство. Нормативна уредба и примери;
 • Анализ на стратегическите документи на община Русе от гл. т. потенциал за осъществяване на ПЧП;
 • Идентифицирани проектни идеи до 2013 г. с обществена значимост, които могат да бъдат реализирани чрез ПЧП;
 • Изготвяне на Методология за оценка на риска;
 • Анализ на възможностите на община Русе за реализиране на публично-частни партньорства;
 • Оценка на риска при различните типове ПЧП и оценка на риска на идентифицираните като приоритетни проекти за ПЧП.

Последни проекти