Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

  • Подобряване на инфраструктурата в община Банско – рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Кремен и с. Обидим и рехабилитация на отсечка от общинска пътна мрежа, свързваща с. Обидим и с. Места
  • Преустройство и подобряване на енергийната ефективност, модернизация на многофункционална зала в Читалище „Никола Вапцаров - 1894” – гр. Банско
  • Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище „Димитър Благоев 1925” – гр. Добринище
  • Mens sana in corpore sano: реконструкция и модернизация на съществуващия градски стадион и изграждане на социално-насочен комплекс, представляващ спортно-възстановителен център – гр. Шабла
  • „Заедно играем и мечтаем” – гр. Генерал Тошево
  • „Одухотворената община: повишаване капацитета на община Иваново да предоставя услуги в сферата на културата, чрез рехабилитация на съществуващи културни центрове”

Последни проекти