„Провеждане на специализирани обучения на магистрати“

„Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати.". Изпълнител: Консорциум „ФПИ - ИДЕИН”, със съдружници Фондация „Право и Интернет” и „Идеин” ЕООД, Възложител: Висш съдебен съвет.

Договорът беше изпълнен като част от проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, в рамките на Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, реализиран с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет" 2007-2013.

Основна цел по проекта: повишаване квалификацията на съдии, прокурори, следователи и на административни ръководители на органите на съдебната власт, потребността от която не може да бъде реализирана чрез началното и текущо обучение в Националния институт на правосъдието.

Дейности, изпълнени от Консултанта:

  • изготвена програма за професионална квалификация на магистрати;
  • разработени 9 програми за обучение;
  • обучени 36 обучители;
  • изготвени и отпечатани Ръководства в общ тираж 830 бр.;
  • изготвен и отпечатан Наръчник в тираж 350 бр.;
  • изготвено и отпечатано Помагало в тираж 200 бр.;
  • проведени специализирани обучения на 500 съдии, прокурори, следователи и административни ръководители от петте съдебни района, по деветте подбрани области на обучение.

Последни проекти