“Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

ИДЕИН стартира работа по проект BG05M9OP001-1.003-1373-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“.

Idein banner

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща стойност на проекта: 61 455,48 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

Продължителност на проекта: 15 месеца

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика

Обща цел на проекта: създаване на устойчиви работни места в Идеин ЕООД чрез разкриване на нови такива с акцент върху две от идентифицираните от програмата като уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни младежи до 29 г. и безработни лица на възраст над 54 г.

Специфичните цели на проекта са:

 • Разширяване на комплекса от мерки, насочени към включване в заетост на безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование в Идеин ЕООД;
 • Разширяване на комплекса от мерки, насочени към увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст в Идеин ЕООД;
 • Запазване на работните места и доходите от труд за 12 месеца на 50% от наетите по проекта лица, след приключване на дейностите по проекта.

Целевите групи по проекта:

3-ма безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование и 1 безработно лице на възраст над 54 г.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

 • Дейност 1 – Управление на проекта;
 • Дейност 2 – Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;
 • Дейност 3 – Обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”;
 • Дейност 4 – Закупуване на оборудване, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места;
 • Дейност 5 – Публичност и визуализация.

Ще бъдат постигнати следните резултати:

 • Осигурена трудова заетост на 04 бр. лица от допустимата целева група за период от 12 месеца;
 • Запазени новооткрити работни места за 12 месеца на 50% от наетите по проекта лица ­ 02 бр.;
 • Проведено обучението по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ на новонаетите лица;
 • Оборудвани новите работни места с новозакупените ДМА, ДНА и стопански инвентар;
 • Осигурена информация и публичност по проекта.

Период на изпълнение на проекта: 01.07.2016-30.10.2017

Последни проекти