„Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:
BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - „Инструменти за динамична реконструкция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия” -  Кад Бест ООД
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - "Инвестиционна подкрепа за внедряване в производството на иновативен мултифункционален сгъваем велосипед с електромотор" - Буларх ЕООД

Последни проекти