“Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0007-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

Idein banner

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява в партньорство с безспорен европейски лидер по тематиката на проекта, португалската компания Клиника Капа и цели въвеждане на практики и инструменти за развитие на човешките ресурси в България: иновативен инструмент за оценка на риска и благосъстоянието (wellbeing) на работните места и адаптирана спрямо българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance Programme – EAP).

Обща стойност на проекта: 143 199,34 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

Продължителност на проекта: 14 месеца

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика

Обща цел на проекта: Подобряване на транснационалното сътрудничество между партньори от България и Португалия, чрез трансфер в България на 2 иновативни социални практики за повишаване благосъстоянието на работните места и производителността на организациите.

Специфичните цели на проекта са:

 • Въвеждане на практики и инструменти за развитие на човешките ресурси в България в сътрудничество с транснационален партньор, включващи: иновативен инструмент за оценка на риска и благосъстоянието (well-being) на работните места и адаптирана спрямо българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance Programme – EAP);
 • Работа в сътрудничество, с цел подобряване на условията на труд, чрез адресиране на общи за страните-членки проблеми, свързани с високите нива на стрес и отговорността на работодателите за повишаване благосъстоянието на работните места;
 • Обединяване на усилията с партньора за предоставяне на подкрепа на целевите групи - заети лица и работодатели, за да балансират интересите си за по-качествени, здравословни и ефективни работни места, съобразно стандартите на ЕС.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

 • Дейност 1 - Управление на проекта;
 • Дейност 2 - Информация и комуникация;
 • Дейност 3 - Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: социална иновация № 1 Внедряване на иновативен инструмент “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-ISW);
 • Дейност 4 - Адаптиране и/или валидиран е на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане н а разработени иновативни по доходи и модели: социална иновация № 2 Програма за подпомагане на служителите;
 • Дейност  5 - Повишаване на капацитета н а партньорите и заинтересова ни страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семи нари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Дейност 6 - Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта;
 • Дейност 7 -  Разпространение на постигнатите резултати;
 • Дейност 8 - Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
 • Дейност 8 - Включване в партньорски мрежи.

Ще бъдат постигнати следните резултати:

 • Подобрено транснационалното сътрудничество между партньори от България и Португалия;
 • Трансфер на 2 социални иновации, търсещи решение на общи проблеми;
 • Изградени умения за партньорство между българска компания и европейски лидер в областта на проектните иновации;
 • Повишено качество на работните места, условията на труд и изграждането на административен капацитет;
 • Проведени 2 форума за разпространение на проектните резултати с оглед ангажиране на заинтересованите страни, формиращи политики, за формулиране на ефективни и ефикасни решения на национално ниво.

Период на изпълнение на проекта: 01.11. 2017 - 31.12.2018 г.

Последни проекти