„Организиране и провеждане на специализирани обучения“

Договор „Организиране и провеждане на специализирани обучения”, Обособена позиция 1 „Провеждане на специализирани обучения” с Възложител Община Плевен. Изпълнител: ДЗЗД „Ефективно обучение - Плевен“ с партньори Идеин ЕООД и Фондация "Право и Интернет"

Проект „Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен“ се реализира от Община Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна задача на проекта е да бъде повишена квалификацията на служители на Община Плевен, чрез провеждане на обучения, подбрани от Каталога на ИПА за 2014 г. и специализирани обучения в областите: правен режим на регулиране на информационните технологии, конфиденциалност и информационна сигурност, управление на конфликтни ситуации, ораторски и презентационни умения, и комуникация с потребителите на външни услуги с цел изграждане на доверие в публичната институция.

Основните дейности в рамките на договора включваха разработване на програми и обучителни модули и провеждане на специализирани обучения за служители на Община Плевен, както следва:

  • Обучение по конфиденциалност и информационна сигурност, обучени 50 експерти от общинската администрация ;
  • Обучение по ораторски и презентационни умения, обучени 50 експерти от общинската администрация;
  • Обучение по управление на конфликтни ситуации, обучени 50 експерти от общинската администрация;
  • Обучение по комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции, обучени 50 експерти от общинската администрация;
  • Обучение по правен режим на регулиране на информационните технологии, обучени 50 експерти от общинската администрация.

Последни проекти