„Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти“

Изпълнител: Търговско обединение „Модерно управление“ - Дикон Груп ЕООД, Идеин ЕООД, Фондация „Право и Интернет” и „Сиела Софт Енд Паблишинг” АД, Възложител: Министерски съвет, в рамките на проект 0016-ЦК3-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Цел на проекта: постигане на по-високо усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, чрез укрепване капацитета на регионалните и местните власти и е насочен към повишаване компетентността на експертите от областните и общинските администрации по хоризонтални въпроси, свързани с усвояване на средствата от Европейския съюз.

Основни дейности, изпълнени от Консултанта:

  • Организиране и провеждане на обучения за обучители по хоризонталните въпроси в контекста на усвояване на средствата от СКФ, по програмите от Цел 3 на Кохезионната политика „Европейско териториално сътрудничество“,  за Европейските обединения за териториално сътрудничество и за публично-частно партньорство.
  • Организиране и провеждане на 144 обучения на територията на цялата страна за експерти от регионалните и местни власти по хоризонталните въпроси в контекста на усвояване на средствата от СКФ, по програмите от Цел 3 на Кохезионната политика „Европейско териториално сътрудничество“,  по Европейските обединения за териториално сътрудничество и по публично-частно партньорство.

Бяха осъществени обучения в следните тематични области:

  • Обществени поръчки, държавни помощи и други юридически въпроси, свързани с усвояването на средствата от СКФ – за служителите от юридическите отдели на РМВ;
  • Финансово управление и контрол, одит, одитна пътека, проверка на разходите и други финансови въпроси, свързани с усвояването на средства от СКФ – за служители от финансовите отдели на РМВ;
  • Публичност и информация – за секратри на общини и служители на отдели за връзки с обществеността;
  • Управление на проекти – за служители от РМВ, отговорни за управлението и изпълнението на проекти;
  • Програми от Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС – ЕТС – и за Европейските обединения за териториално сътрудничество – за служители от РМВ, занимаващи се с проекти за двустранно и многостранно сътрудничество;
  • Публично – частни партньорства – предимно за служители на юридическите отдели.

Последни проекти