„Определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“

„Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС”, Възложител: Администрация на Министерски съвет; Изпълнител: ДЗЗД Консорциум „ИДЕИН-ФПИ-АФА”, партньори в обединението „Идеин“ ЕООД, Фондация „Право и Интернет“ и АФА ООД.

Проект №0105-ЦКЗ-1.1 “Подпомагане работата на Централно координационно звено“ се изпълнява от Централното координационно звено, което, съгласно българското законодателство, е институционално звено, създадено към администрацията на Министерски съвет за целите на координация на помощта, предоставяна от Европейския съюз.

Основната цел на проекта е създаването на ефективна рамка и подкрепа за изпълнение на фондовете от Общата стратегическа рамка на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. Конкретната му цел е да подпомогне ЦКЗ, чрез подготовка на специализирани анализи, необходими за изпълнението на ЕСИФ за 2014-2020 г.

Основни дейности, изпълнени от Консултанта:

  • Изготвен анализ на приложението на стандартни таблици на разходите за единица продукт, който включва проучване на опита от използването на стандартни таблици за разходи за единица продукт от програмите, финансирани с фондове на ЕС, през програмен период 2007-2013 г. и идентифициране на възможностите за въвеждане на стандартни таблици за разходи за единица продукт за дейностите, осъществявани със собствен човешки ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г., включително и за разходи за единица продукт за дейностите по организация и управление;
  • Изготвена стандартна таблица на разходите за единица продукт за дейности, изпълнявани със собствен човешки ресурс от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕСИФ и методология, обосноваваща изведените в таблицата размери на разходите;
  • Изготвена стандартна таблица на разходите за единица продукт за дейности по организация и управление на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ и методология, обосноваваща изведените в таблицата размери на разходите.

В обхвата на анализа са всички оперативни програми, управляващи финансирането от ЕС в България през предходния програмен период 2007-2013 и през настоящия програмен период 2014-2020, като по отношение на Програмата за развитие на селските райони (двата програмни периода) и ОП „Развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 и респективно Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, в обхвата на задачата попадат само разходите за дейности по организация и управление на проекти.

Последни проекти