Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

  • "Обновление и естетизация на Градски парк в гр. Шабла";
  • "Обновяване и развитие на град Банско чрез реконструкция и рехабилитация на улици, изграждане на детска площадка и благоустрояване на зелени площи и пешеходни алеи";
  • „Община Иваново – пространство на удобството и красотата” - Подобряване на средата за живот в Община Иваново чрез обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места - Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево.

Последни проекти