„Междурегионално сътрудничество”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Финансирани проекти:

  • BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” - проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” - Община Шабла, Област Вастра Гьотланд, Швеция

Последни проекти