Управление, администриране и отчитане на проекти

Комплексна техническа помощ по подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

  • "Институционално изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за здравен туризъм – България", BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”;
  • "Повишаване на конкурентните предимства на „УниПек” ООД чрез  въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите", BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на система за управление в предприятията”;
  • „Повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на ЕЛПРОМ ЕМЗ: единственото българско предприятие – производител на токови измервателни трансформатори за ниско напрежение” , BG161РО003/2.1.11 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • „Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на продукцията чрез диверсификация” - Брани-90 ООД, BG161PO003/2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • „Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на ДАНИНИ – водещо предприятие от българска шивашка промишленост”, BG161PO003/2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • "Повишаване конкурентоспособността на „Тракция” АД чрез технологична модернизация", BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

  • „Монтюпе ЕООД – с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда“, BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”;

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

  • „Обновление и естетизация на Градски парк в гр. Шабла” – Община Шабла, мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места”.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“

  • „Разнообразяване на икономическата дейност на Елпром ЕМЗ ООД, гр. Шабла, чрез развитие на туризъм в Рибарската област“ , финансиран от Европейския фон за рибарство и РБългария чрез МИРГ Шабла - Каварна - Балчик.

Последни проекти