„Покриване на международно признати стандарти”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” - "Повишаване на конкурентните предимства на „УниПек” ООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите"

Последни проекти