„Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Договор № BG05M9OP001-4.003-0045-C01, обща стойност 179 993,00 лв., от които ЕСФ 152 994.05 лв. и национално финансиране 26 998.95 лв., финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.003 “Транснационални партньорства”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньори по проекта са Идеин ЕООД и Католическият университет в Льовен, Белгия. Проектът си поставя за цел да подобри транснационалното сътрудничество между партньорите от България и Белгия чрез разработване, тестване и адаптиране за всяка държава-партньор на 2 иновативни социални практики за повишаване благосъстоянието на работните места и производителността на организациите. Целевите групи са заети лица и работодатели.

В резултат от изпълнението на проекта ще се разработят, тестват и адаптират две иновативни социални практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, а именно:

Социална иновация № 1: Цялостна CARVE методология за преосмисляне и за моделиране на работното място (job crafting и job carving).

Концепция за CARVE Работилницата (семинар) е следната:

 1. CARVE Работилницата (семинар) – иновативната практика е насочена към целева група работници. Тя има за цел да подпомогне работниците да инвентаризират работните си задачи и да осмислят кои от тях им дават повече енергия или пък ги стресират. Работниците ще получат информация за различните типове моделиране на работата (job crafting) – съдържание, контекст и процеси и ще бъдат запознати със своя персонален циркаден ритъм. Циркадните ритми са цикли на физическите, психическите и поведенческите промени. Траят приблизително 24 часа и ни казват кога се чувстваме енергични, кога ни се доспива и т.н. Като цяло те са основна част от живота на всеки човек и влияят върху редица биологични активности. Всеки един от участниците в семинарите ще получи закупен по проекта активити тракър (гривна), която ще носи за определен период от време – една или две седмици, като участвайки в експеримента, ще трябва да следи и записва своя циркаден ритъм, мониториран от активити тракъра. В резултат от CARVE семинара, служителите ще се върнат на работа със списък от конкретни препоръки и стъпки как да моделират работата си, съобразно своя уникален енергиен модел, което ще позволи да планират точно през кое време от деня да изпълнят дадена специфична задача. CARVE Работилницата ще бъде организирана по следния начин:
 • Вдъхновяващи истории;
 • Какъв е моят енергиен тип? Кои задачи ме правят по-енергичен и кои ме стресират? (информация от активити тракърите, които са носени предварително и кратки проучвания, препоръки и съвети, базирани на индивидуалния профил);
 • Как мога да оптимизирам работата си чрез преосмисляне и моделиране?
 • Основни съвети и препоръки/ Обобщение.

Социална иновация № 2: иновативна практика за адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани технологии.

Втората иновативна практика - за адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани технологии, ще завърши с разработката на основен продукт CARVE Наръчник (предназначен за целевата група на работодателите). Наръчникът ще включва насоки и препоръки относно политиката в областта на човешките ресурси за работодатели, желаещи да въведат политики, насърчаващи моделирането на работните процеси, въз основа на циркадния ритъм на служителите. Той ще съдържа предложения и добри практики относно използването на активити тракърите като част от социалната политика за повишаване на благосъстоянието на работното място. Предвижда се CARVE Наръчникът да съдържа следната информация:

 • Как да разработите стратегията си за развитие на ЧР, свързаните с нея процедури, политиките за обучение на персонала и пр. по начин, който да позволява на служителите в по-голяма степен самостоятелно да моделират своята работа?
 • Как най-добре да подпомогнем гъвкавостта на работното място чрез използването на устройствата за носене/ активити тракъри (wearable)?
 • Общи насоки и съвети/ обобщение.

CARVE уебсайт

Освен посочените два продукта, разработката на иновативните практики ще има и трети резултат - CARVE уебсайт, краен продукт от проекта, включващ информация както от Наръчника, така и от Работилницата. Уебсайтът ще бъде съобразен с нуждите на всяка държава-партньор. Ще се ползва свободно от всеки, който се интересува от публикуваните от екипа материали и като платформа на проекта. Уебсайтът ще бъде ориентиран към следните потребители и ще включва следната информация:

 • Крайни потребители: тест, чрез който да определят цикардния си тип, интерактивна информация относно моделирането на работния процеси и връзката с цикардния ритъм, указания, съвети, препоръки и добри практики за управление на енергийните нива през деня и моделирането;
 • Потребители - посредници, като напр. обучители и мениджъри ЧР – ще включва необходимите материали и описания по отношение ползването на Работилницата като инструмент за моделиране на работния процес (crafting)
 • Мениджъри и организации: ще включва материали, свързани с прилагането на политиката за моделиране на работния процес, базирана върху циркардния ритъм на служителите.

Обхванати представители на целевите групи – общо 50 работници и самонаети лица и 5 работодатели.

След приключване на проекта Идеин ще продължи работата с партньорите като съдейства за активното тестване на различните интервенции и подходи и тяхната оптимизация. В тази фаза ще се приключат и сценариите и материалите за крайните потребители, които ще бъдат трансферирани като част от осигуряване на устойчивостта на проектната инициатива.

Последни проекти