„Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

  • "Пространствата на духовността – ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сгради: Регионална библиотека „Любен Каравелов", Пантеон на възрожденците, Русенска художествена галерия" - Бенефициент Община Русе. Процедура BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Последни проекти