ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Download PDF

На 07.12.2017 г. от 11,00 часа, в зала „Вега“, хотел “Вега” гр. Русе, ул. “Александровска” 48, ще се проведе пресконференция за представяне на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика, Областен информационен център – Русе (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), Община Русе, частни, държавни и банкови институции, в качеството им на работодатели, както и медии.

Партньори по проекта са ИДЕИН  ЕООД и CAPACONSELHAMENTO - ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL LDA, Португалия.

Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос “Транснационално сътрудничество”, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.