BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Download PDF

Краен срок за кандидатстване: 16:30 ч., на 21.05.2019 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Фирми, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Микро, малки и средни предприятия
 • Минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • Реализирани нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: микро предприятия: ≥ 210 000 лв., малки предприятия: ≥ 750 000 лв., средни предприятия: ≥ 3 000 000 лв.

КАКВО СЕ ФИНАНСИРА

 1. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите да водят до подобряване на производствения капацитет на кандидата.

Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са недопустими за финансиране по настоящата процедура, но дейността е задължителна и следва да бъде извършена  със собствени   средства   –   това   са   разходи   за   информационна   табела,   стикери   за оборудването и пр.

ФИНАНСИРАНЕ

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146,687,250 лв., разпределени както следва:

  Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Включват:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

11 580 958.39 лв.

 

 

38 600 749.84 лв.

 

 

23 161 916.77 лв.

 

Интензивни на знание услуги

Включват:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

6 845 893.96 лв.

 

5 541 844.30 лв.

 

2 280 986.74 лв.

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

Включват:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

11 441 605.50 лв.

 

28 457 326.50 лв.

 

18 775 968 лв.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Схемата предвижда 2 режима за финансиране – регионална инвестиционна помощ или минимална помощ (де минимис)

Размер на БФП (минимум – максимум) – в случай на регионална инвестиционна помощ

 • Микро предприятия: 100,000 – 500,000 лв.
 • Малки предприятия: 100,000 лв. – 750,000 лв.
 • Средни предприятия: 100,000 лв. – 1,000,000 лв.

% на финансиране от програмата:

Категория на предприятието

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

 Максимален интензитет на  помощта за дейности

 в ЮЗР (NUTS2)

 

Включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 %

35 %

Размер на БФП (минимум – максимум) – при режим минимална помощ

 • За всеки тип предприятие: 100,000 лв. – 399,160 лв.
 • % на финансиране от програмата: 70%

За повече информация, моля свържете се с нас на office@idein.eu или на тел. 0884 919870 или 0887 227774.