BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Download PDF

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“. Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.05.2019г., 17:30 часа.

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила,  професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

Общ размер на БФП по Поканата – 30,000,000.00 лв.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15,000.00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3,911,660.00 лева

Съфинансиране от програмата:

 • За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен (но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%) от допустимите разходи, при следните условия: с 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение[1]

Кой може да кандидатства

Може да се кандидатства самостоятелно или в партньорство Партньорството не е задължително, но ако се кандидатства в партньорство, не може да има повече от двама партньори.

Общи изисквания за допустимост

 1. Кандидатът/ партньорът разполагат с финансов капацитет – изчислява се по Методика за оценка
 2. Кандидатът/ партньорът е самостоятелно юридическо лице, с право да осъществява дейност на територията на България
 3. Държавна/ централна и/или териториална и/или общинска администрации НЕ СА ДОПУСТИМИ кандидати и/или партньори

Специфични изисквания към кандидатите/ партньорите

 1. Да бъдат работодатели
 2. Ако се кандидатства за специфични обучения за конкретното работно място, работодателите трябва да оперират в следните допустими/ приоритетни сектори:

Код 09 Спомагателни дейности в добива

Код 10 Производство на хранителни продукти

Код 11 Производство на напитки

Код 12 Производство на тютюневи изделия

Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Код 20 Производство на химични продукти

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти

Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Код 24 Производство на основни метали

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и

оптични продукти

Код 27 Производство на електрически съоръжения

Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили

Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и

възстановяване

Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника

Код 51 Въздушен транспорт

Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;

Далекосъобщения

Сектор K Финансови и застрахователни дейности

Сектор M Професионални дейности и научни изследвания

Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата

Код 86 Хуманно здравеопазване

Код 90 Артистична и творческа дейност

Код 91 Други дейности в областта на културата

Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби

Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

Код 96 Други персонални услуги

Допустими дейности

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

I. ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО/РАБОТЕН ПРОЦЕС.

За целите на настоящата процедура, под „специфично обучение“ следва да се разбира обучение, което отговаря едновременно на следните условия:

 • включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;
 • осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;
 • попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение

Специфичните обучения са допустими само за предприятия от приоритетните сектори!

Минимални изисквания към специфичното обучение:

 • Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем не може да надхвърля 2 500 лв.
 • Обучението следва да завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване на преминалите курса на обучение неактивни и/или безработни лица и/или заети лица.

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (НО НЕ ПО-ВИСОКА ОТ ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН) НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата и да е в съответствие с индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице (или бъдещата длъжност, която ще заеме неактивното/безработно лице в предприятието).

Минимални изисквания към обучението за професионална квалификация:

 • Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 • Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката (https://www.navet.government.bg/bg/aktualen-spisak-na-profesiite-za-poo/);
 • Обучението да води до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация по част от професия, удостоверени със съответните документи съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ.

Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата и да е в съответствие с индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице (или бъдещата длъжност, която ще заеме неактивното/безработно лице в предприятието).

Минимални изисквания към обучението по ключови компетентности:

Целта на обучението е придобиване на познания по:

 • Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
 • Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в
 • областта на природните науки и технологиите“
 • Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
 • Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
 • Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
 • Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

Изборът на лица за включване в обучение за ключови компетентности 2 и 4 следва да се извърши след провеждане на входящ тест от обучаващата организация/институция за определяне на нивото (когато е приложимо).

Обучението за ключови компетентности, следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения.

Когато предприятието не попада в приоритетните сектори на икономиката,  поне 50% от заетите лица, включени в обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация и/или ключови компетенции, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:

 • са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);
 • са на възраст над 54 г.

Допустимо е провеждането на дистанционна, смесена и присъствена форма на обучения.

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.

IV. ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗРАБОТНИ И/ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА В НЕСУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ/Я.

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица. Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца. За наемането на безработни и неактивни лица, с осигурена несубсидирана заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите, както следва:

За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта - покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (РАБОТА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, РОТАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАБОТА НА ПЛАВАЩО РАБОТНО ВРЕМЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА И ДР.) ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, ЗА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ.

В рамките на дейността се предоставя възможност на работодателите да прилагат гъвкави форми на заетост за заетите лица за периода, в който те са включени в обучение по проекта.

Примерни форми на гъвкава заетост:

 • Почасова работа
 • Работа на смени
 • Работа на непълно работно време
 • Работа на плаващо работно време
 • Гъвкави работни часове за определен период
 • Работа на повикване
 • Работата от разстояние
 • Ротация на работното място

На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

Допустимост на разходите

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 1. Разходи за възнаграждения

1.1 Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите) - включат СЕ всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта – В РЕЖИМ МИНИМАЛНА ПОМОЩ

1.2 Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО (стимули за работодателите) – разходът е допустим за периода на обучение на даденото лице – В РЕЖИМ МИНИМАЛНА ПОМОЩ

 1. Разходи за стипендии

2.1 Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица - разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. Стипендиите се изплащат за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа). Разходите за стипендии са лични разходи за обучаваните лица и се предоставят за периода на обучение – РЕЖИМ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

II. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

3 Разходи за специфични обучения

3.1. Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения –максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я да не надвишава 2 500 лв.

При формиране на разходите за специфични обучения за конкретното работно място/работен процес следва да се включат единствено допустимите разходи:

 • разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
 • оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, разходи за настаняване, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение;
 • разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
 • личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.
 1. Разходи за обучения

4.1 Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия:

 • за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
 • за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
 • за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
 • за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
 • за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
 • за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 600 учебни часа - 1125 лв.

4.2 Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности, както следва:

 • ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по- малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 • ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по- малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
 • ключова компетентност 5 „Умение за учене“; ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ и ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

Непреките разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административни разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за командировки, разходи за информация и комуникация и др. ) са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 • Заети лица
 • Безработни лица
 • Неактивни лица

Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023 г.

[1] За да бъде признато това увеличаване на интензитета е необходимо 100% от лицата, които се предвижда да бъдат обучени по съответния проект да попадат в посоченото определение за „работещ с увреждане” или за „работещ в неравностойно положение”. Предвидената възможност за увеличаване на интензитета на помощта за обучение е приложима, в случай че се кандидатства с проект за обучение единствено на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение. В случай че ще се обучават неактивни/безработни лица с увреждания или в неравностойно положение, предвидената възможност за увеличаване на интензитета на помощта за обучение е НЕПРИЛОЖИМА.