Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014 – 2020

Download PDF

Краен срок за подаване на Заявления за интерес: 08 март 2019 г., 14 ч. СЕТ (15 ч. българско време)

Програма Дунав (ПД) обявява Трета покана за набиране на проектни предложения по приоритети 1,2, 3 и 4. Програмата предоставя финансова подкрепа за транснационални проекти, допринасящи за развитието на по-иновативен, по-достъпен и устойчив Дунавски регион. Програмата е проектирана по цел териториално сътрудничество на ЕС. На практика, тя комбинира финансиране от структурните фондове на ЕС – ЕФРР, фондовете за външна подкрепа – Инструмента за предприсъединителна помощ II (ИПА II) и Инструмента за добросъседство (ENI).

Цели и приоритети

ПД подпомага политики за интегриране на Дунавския регион, чрез проекти, насочени към ключовите предизвикателства и възможности на региона в специфични области на действие, под нивото на ЕС (без да се дублират усилията за интеграция на ЕС ниво, напр. ТЕН-Т) и на над-национално ниво. Транснационалните проекти трябва да повлияят националните, регионални и местни политики (и да служат инструменти за развитие на политики).

За да се постигне по-високо ниво на териториална интеграция на изключително хетерогенния Дунавски регион, ПД ще действа като инструмент за развитие на политики, насочен към разрешаването на общи предизвикателство и нужди, произтичащи от специфични области на политиките. Ето защо, транснационалното сътрудничество трябва да води до измерими резултати, чрез развитието и практическото прилагане на политически рамки, инструменти и услуги. Програмата се стреми да финансира конкретни пилотни инвестиции.

Третата покана за подаване на проекта е отворена за всички специфични цели (SO) на програмата, но ограничена до специфични теми на някои от Специфичните цели, както следва:

Специфична цел 1.1. Подобряване на условията за иновации – Ограничена

 • Иновативни услуги, с фокус върху повишаване на заетостта, чрез иновативни публични политики (националните или регионални власти трябва да поемат водещата роля по тази СЦ) и създаване на индустрии (със силен акцент върху иновативното градско възстановяване) чрез хъбове за услуги.

Трябва да се отдели специално внимание на създаването на условия за иновативна рамка в областта на устойчивите и качествени политики за заетост, чрез разработване и прилагане на иновативни услуги, които са в състояние да доведат до индустриална трансформация и бъдеща конкурентност.

Иновациите в услугите трябва да бъдат разглеждани в стратегически и интеграционен контекст (подход на четворната спирала), за да се формират нови индустрии и да се преструктурират остарелите.

Специално внимание трябва да се отдели на условията за изграждане на иновативна рамка в областта на творческите индустрии и по-специално в областта на новите градски икономики, като напр. процеса на градско възстановяване.

Важно: по тази специфична цел управляващата парадигма е на нивото на правене на политики.

Специфична цел 1.2. Подобряване на компетенциите за бизнес и социални иновации – Ограничена

СЦ е ограничена до следните две теми:

 • Повишаване на капацитета на т.нар. подкрепящи организации (т.е. агенции за заетост, профсъюзи, професионални организации) за предоставяне на иновативни форми на индивидуално обучение по предприемачество в контекста на икономиката, базирана на знание.
 • Разработване на иновативни социални услуги, които по-добре посрещат социалните потребности и предоставят услуги от общ интерес

Специално внимание трябва да се обърне на нуждите и предизвикателствата на пазара на труда, чрез усилване на крос-дисциплинарните връзки между основните актьори, като напр. политици, образователни и обучителни институции, изследователски сектор, бизнеса и индустрията и организациите на пазара на труда, вкл. агенции за заетост и профсъюзи. Техните усилия би трябвало да се обединят за предоставяне на иновативни обучения и образователна система за активните индивиди, като част от базираната на знание икономика.

Специално внимание трябва да се отдели на социалните иновации и услугите, които са в състояние по-добре да посрещнат социалните нужди в сектори като обучение, здравеопазване и други области на социален интерес и въздействие.

Внимание: тъй като тази СЦ е в рамките на Програмен приоритет 1 (Изследвания и иновации), акцентът е върху „иновативни системи за обучение“. По-широкото поле на образование, професионално образование и обучение и обучение за цял живот, без пряка връзка към иновациите, попада в СЦ 4.1.

Ресурс за СЦ 1.1. и С. 1.2. -  15,502,383.79 евро

Специфична цел 2.1. Повишаване на транснационалното управление на водите и превенция на наводненията - ограничена

СЦ е ограничена до 5 основни теми:

 1. Управление качеството на водите
 2. По-ефективни решения за пречистване на отпадни води, с транснационално въздействие
 3. Интегрирано управление на подземните води
 4. Управление на водните ресурси от количествена страна (балансирано ползване, между секторна координация и сътрудничество, с транснационално въздействие върху органите, които управляват водните ресурси)
 5. Стратегически подходи за хармонизиране и координиране на оперативно ниво на мерките за превенция на наводненията (между секторна координация, вкл. ВЕЦ, навигация и пр.) по транснационалните реки (речни басейни).

Специфична цел 2.2. Насърчаване на устойчивото използване на природното и културно наследство и ресурси – отворена

Цели се постигането на следните основни резултати:

 • Подобрени рамки, капацитет и решения за устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион, основани на защитата и устойчивото използване на природното и културно наследство и ресурси, намаляване на потреблението на ресурси и енергия и устойчиво управление на мобилността с цел да се извлекат множество ползи от икономическото развитие, опазване на околната среда и качество на живот.
 • Подобрени стратегии и инструменти за устойчиво използване на природното и културно наследство и ресурси за регионално развитие, за да се избегнат или ограничат конфликтите на употреба (напр. с туризма, потреблението на природни ресурси).

Специфична цел 2.3 – Подкрепа за възстановяване и управление на екологичните коридори – отворена

Специфичната цел в тази област е да се засилят ефективните подходи за опазване, възстановяване и управление на биокоридорите и влажните зони с транснационално значение, за да се допринесе за по-доброто състояние и защита на екосистемите от европейско значение.

Специфична цел 2.4. Подобряване на готовността за управление на риска за околната среда – отворена

Конкретната цел е да се създаде и развие по-ефективна система за управление опазването на околната среда при извънредни ситуации и да се подобри готовността на публичните органи и организациите за гражданска защита да допринесат за намаляване на рисковете и въздействието върху екосистемните услуги, биологичното разнообразие и човешкото здраве.

Ресурс за СЦ 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. – 18,988,035.78 евро

Специфична цел 3.1. Подпомагане на щадящи околната среда транспортни системи и балансирана достъпност до градските и селски райони – ограничена

По третата покана ще се подкрепят проекти, насочени към:

 1. Транспортните коридори, пресичащи Дунавски регион (т.е. насочени към идентифицирани липсващи връзки, предлагащи решения за подобряване на, вкл. (транс-гранични) системи за управление на трафика, разработване на съвместни планове за действие/ планове за осъществимост, насочени към бъдещото развитие на транспортните коридори, отнасящи се до пре-дефинираните проекти и техния статут на изпълнение
 2. Велосипедни маршрути, пресичащи Дунавския регион (т.е. идентифициране на липсващи връзки, предлагане на решения за подобряване, разработване на планове за действие/ планове за осъществимост, насочени към бъдещо развитие на маршрутите)
 3. Интер и мулти-модалност, вкл. развитие на пристанищните връзки с автомобилния и жп транспорт за подобряване на транспортните вериги

Специфична цел 3.2. Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност - отворена

СЦ има за цел да допринесе за енергийната сигурност и енергийната ефективност на региона, като подкрепи разработването на съвместни регионални решения и стратегии за съхранение и разпространение, за увеличаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия.

Важно е да се отбележи ограниченият обхват на тази специфична цел, т.е. само регионално енергийно планиране за постигане на ефективен пренос, съхранение и дистрибуция на енергия, както и интегриране на възобновяемите енергийни ресурси за постигане на по-добра енергийна сигурност и доставки в региона.

Примери на възможни дейности в обхвата на тази СЦ: разработване на умни решения за енергийна дистрибуция и съхранение, транснационална интеграция на различните енергийни мрежи в съвместна регионална енергийна инфраструктура, интегриране на политики за интелигентно управление на разпределителната мрежа, съвместни планове за действие за диверсифициране на енергийните източници, разработване на стратегии и решения за повишаване използването на възобновяеми енергийни източници и пр.

Ресурс СЦ 3.1. и 3.2. - 12,827,512.13 евро

Специфична цел 4.1.  Подобряване на институционалния капацитет за справяне с общи социални предизвикателства – отворена

По тази СЦ, ПД решава специфични управленски тесни места в Дунавския регион. Основните резултати са насочени към подобряване на капацитета на публичните институции и заинтересованите страни да се справят с основни социални предизвикателства, като напр.: демографските промени и миграцията, включването на уязвими и маргинализирани групи, особено ромските общности, политики на пазара на труда, образователни системи и политики, планиране на процесите на участие и участието на гражданското общество, сътрудничество и партньорство между градските и селските райони, сътрудничество в областта на безопасността, правосъдието и сигурността.

Допълнителна полезна информация

 • Многостепенно управление: очаква се проектите в рамките на СЦ 4.1 да се простират извън рамките на редовните схеми за сътрудничество, като се насърчава способността на публичните институции да взаимодействат през административните нива и сектори (частен сектор и гражданско общество), за да се подобри ефективното предоставяне на услуги и да се увеличи доверието между публичните участници и граждани
 • Генериране на фокусирани проекти.

За третата покана, СЦ 4.1 е напълно отворена. Не се дава предпочитание на предложения, които се отнасят до определена тема (стига те да останат в общия обхват на СЦ). Въпреки това, за да се избегнат дублирания с досега финансираните проекти по тази СЦ и за да се избегнат припокривания с други СЦ, ПД насърчава генерирането на фокусирани проекти в рамките на предлаганите тематични области:

 1. Образование: по-силен акцент върху повишаването на образователните постижения, признаването на нивото на уменията през границите и предоставянето на образователни услуги за уязвими / маргинализирани групи. Акцентът трябва да бъде поставен върху по-широките области на образованието, професионалното образование и обучение и ученето през целия живот, без пряка връзка с иновациите и научните изследвания
 2. Политики на пазара на труда: ясен фокус върху младите хора и достъпа до качествена заетост на специфични целеви групи (т.е. младежи, възрастни, жени, уязвими групи)
 3. Миграция: по-силен акцент върху последиците на пазара на труда, приобщаващи подходи по отношение на специфични целеви групи (например жени, нискоквалифицирани лица) и предоставяне на услуги (напр. здравеопазване или жилищно настаняване)
 4. Активно гражданско участие и устойчива демокрация

Ресурс за СЦ 4.1. – 12,027,371,03 евро

Общ бюджет на Третата покана

По третата покана за кандидатстване Програмата ще предостави финансиране до EUR 50,910,917.75 от ЕФРР, EUR 3,300,163.83 от IPA и EUR 5,134,221.15 от ENI.

Максималният принос на ЕС към проектите е 85%. Има национално съфинансиране, различно за различните държави. За България националното съфинансиране е в размер на 15%.

Как се кандидатства

Програмата предвижда двустепенно кандидатстване

 1. Първи етап: Заявяване на интерес – кандидатства се по електронен път, проектни предложения се подават до 08.03.2019 г., 14 ч. СЕТ ( т.е. 15 ч. БГ време)
 2. Втори етап: Поканените кандидати подават пълно проектно предложение

Продължителност на проектите – не повече от 30 м.

Кой може да кандидатства:

Допустими водещи партньори:

 • Местни, регионални и национални публични органи/ организации, управлявани от публично право (вкл. Групите за териториално сътрудничество)
 • Международни организации
 • Частни неправителствени организации

Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на страна-членка на ЕС

Водещият партньор не може да бъде сменян на втория етап на кандидатстване

Допустими партньори

 • Местни, регионални и национални публични органи/ организации, управлявани от публично право (вкл. Групите за териториално сътрудничество)
 • Международни организации
 • Частни организации, вкл. частни предприятия, регистрирани на територията на страните-членки

Допустими държави

Страни-членки: Австрия, България, Хърватска, Република Чехия, Унгария, Германия – Баден Вюртемберг и Байерн, Румъния, Словакия и Словения

Други програмни страни: Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна.

Участието на Молдова и Украйна е под условие.

Изисквания към партньорството

Най-малко трима финансиращи партньор от три различни държави, от тези партньори, поне един – водещият партньор, трябва да е регистриран на територията на страна-членка на ЕС.

Кандидати извън програмната територия, дори и да са от страна-членка на ЕС, не могат да получават финансиране по третата покана.