Втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Download PDF

Отворена е втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Краен срок за подаване на проектни предложения до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2).

Цел на програмата: подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:

Специфична цел 1: „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн“

 • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
 • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

Специфична цел 2: „Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместни действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море“

 • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
 • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Допустима територия:

Държави-членки на ЕС:

 • България - североизточен и югоизточен регион
 • Гърция - Централна Македония, Източна Македония и Тракия
 • Румъния - югоизточен регион

Държави кандидат-членки на ЕС:

Турция: TR10 (Истамбул), TR21 (Текирдаг, Одрин, Къркларели), TR42 (Коджаели, Сакария, Düzce, Болу, Ялова), TR81 (Зонгулдак, Карабюк, Бартън), TR82 (Кастамону, Чанкири, Синоп), TR83 (Самсун, Токат, Чорум, Amasya) и TR90 (Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин, Гюмюшхане)

Държави-партньори:

 • Армения - цялата територия
 • Азербайджан - цялата територия
 • Грузия - цялата територия
 • Молдова - цялата територия
 • Русия - Ростовска област, Краснодарски край, република Адигеа
 • Украйна - Одеса, Николаев, Херсон, области Зопорожие и Донецк, Крим и Севастопол

Допустими кандидати:

Допустими потенциални кандидати от българска страна са само институции и организации от територията на Североизточен или Югоизточен регион, попадащи в някоя от следните категориите:

Местни, регионални и, ако е необходимо за постигане на целите на проекта, национални власти

Организации, регулирани от публичното право - юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, (сдружения и фондации), държавни и частни университети, Еврорегиони, Европейски групи за териториално сътрудничество.

Организации, регулирани от частното право - юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

Типове проекти:

Всеки проект трябва да попада в една от следните категории:

- Интегрирани проекти, при които всеки бенефициент изпълнява част от дейностите на проекта на своя собствена територия;

- Симетрични проекти, при които подобни дейности се изпълняват успоредно в участващите държави;

- Проекти за отделни държави, в които проектите се изпълняват основно или изцяло в една от участващите държави, но в полза на всички или на някои от участващите държави и където се определят трансграничните въздействия и ползи.

Допустими дейности:

Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

 • Насърчаване на развитието и съвместното пускане на пазара на трансгранични туристически продукти и транснационални тематични маршрути (например културни, религиозни, древни търговски пътища, селскостопански маршрути);
 • Насърчаване на диверсификацията и интеграцията на крайбрежния и вътрешния туризъм;
 • Насърчаване на историческото наследство и подкрепа за опазването му чрез устойчиво развитие на туризма (например дребномащабни инфраструктурни дейности, маркетинг);
 • Насърчаване на взаимодействието, създаването на мрежи и връзки между заинтересованите страни в туризма и културата и туроператорите в Черноморския басейн (например специфична мрежа за морски туризъм и т.н.); да популяризира електронни маркетингови инструменти и информация за трансгранична логистика, напр. културни събития;
 • да споделят опит и/или да развиват съвместно целенасочени туристически пакети за конкретни пазари (например възрастни хора); споделят опит за насърчаване на по-високо качество и по-иновативни туристически продукти (например подводни археологически паркове, екотуризъм, културен туризъм, медицински туризъм);
 • съвместно да популяризират културни продукти (занаяти, произведения на изкуството и др.) и събития (фестивали, панаири);
 • съвместно да повишат откритостта на Черноморския регион към международния и неевропейския туризъм (например съвместни маркетингови, комуникационни и промоционални кампании, развитие на бреговете на Черноморския басейн);
 • Насърчаване на работата в мрежа, споделяне на добър опит в укрепването на културните и творческите индустрии (музика, мултимедия и т.н.);
 • Обмен на най-добри практики за разработване на екологосъобразни стратегии в областта на туризма (например подобряване на ефективността на ресурсите, предотвратяване и управление на отпадъците и замърсяването в туристическите райони, насоки за намаляване на въздействието върху биоразнообразието и увеличаване на ползите от туризма в защитените територии);
 • Подобряване на туристическите услуги и насърчаване на подобряването на уменията, напр. чрез програми за обмен между образователни институции (например за млади специалисти) или чрез съвместно създаване на отворени онлайн курсове, базирани на най-добрия опит.

Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

 • насърчаване на международните търговски връзки, секторни и междусекторни мрежи и партньорства (напр. Бизнес форуми) в Черноморския басейн и подкрепа за интернационализация на обмена (например изграждане на капацитет);
 • Укрепване на интернет връзката, трансгранични системи за обмен на бизнес информация, пазарна и логистична информация с по-широко използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);
 • Обмен на добри практики в съвременните и новаторски маркетингови и търговски стратегии, електронни маркетингови инструменти и разработване на съвместни маркетингови стратегии (например регионална марка);
 • Подкрепа за иновациите, научните изследвания и сътрудничеството, включително за развитието на логистиката в селскостопанския сектор, съвместно разработване и прилагане на най-добри практики за производство на качествени селскостопански продукти;
 • въвеждане на новаторски технологии за секторно развитие (органични / био продукти, устойчива аквакултура), включително обмен на опит и дребномащабни инфраструктурни проекти в пилотни проекти;
 • Подпомагане на предприемаческата култура чрез обучение и обучение на млади хора, работещи в селскостопански и свързаните с тях сектори; да споделят добри практики в тази област;
 • обмен на най-добри практически практики относно практическото въвеждане на стандарти (например безопасността на храните);

Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“

 • укрепване на съвместни и подходящи системи за трансгранично наблюдение, оценка и информация, инструменти и капацитет за предотвратяване и контрол на трансграничното замърсяване (включително чрез дребномащабни инфраструктурни дейности);
 • подобряване на дългосрочното трансгранично сътрудничество, информационен и изследователски капацитет (включително иновативни технологии) за справяне с трансформацията на екосистемите, наблюдението на биологичното разнообразие и миграцията на видовете;
 • съвместно да укрепят сътрудничеството между науката, промишлеността, съответните заинтересовани страни и лицата, отговорни за вземането на решения, за справяне с въпросите на интегрираното управление на бреговете и за хармонизиране на мониторинга,
 • да се подобри наличието и трансграничната оперативна съвместимост на актуализираните онлайн данни и продукти за данни (например карти) за Черно море, така че промишлеността, публичните органи, неправителствените организации и изследователите да могат да ги използват по-ефективно;
 • Насърчаване на трансграничното сътрудничество между морските органи с цел обмен на информация относно рисковете и заплахите (интегрирано морско наблюдение);
 • Подобряване на сътрудничеството за наблюдение на околната среда между заинтересованите страни, участващи в предотвратяването и управлението на бедствия;
 • Подобряване на контактите между държавите и обмен на добри практики относно системите за ранно предупреждение, които позволяват на населението, изложено на опасност, да предприеме подходящи действия за избягване / намаляване на риска и за подготовка на ефективни отговори; да подобри наличието на информация за околната среда за населението по отношение на риска от земетресения, наводнения и горски пожари.

Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

 • Съвместно повишаване на обществената осведоменост и образование по отношение на проблемите с отпадъците от речни и морски води, ценността на биологичното разнообразие и опазването на околната среда (кампании за масова информация, изготвяне на образователни инструменти и насоки за отговорно гражданство за различни сектори за целевата аудитория като децата и студентите, туристите, общинските власти, корабните компании и корабните екипи);
 • Споделяне и насърчаване на добрите практики и технологии за управление на околната среда (включително чрез дребномащабни инфраструктурни дейности), свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци, намаляването на незаконното изхвърляне на отпадъци и депата за депониране на бреговете и морските брегове и предотвратяването на неблагоприятните им последици;
 • Съвместно да насърчават практиката на "3R" (намаляване, повторно използване, рециклиране) на отпадъци, както и използването на отпадъци за производство на енергия;
 • Укрепване на действията на Общността, популяризиране и организиране на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речни басейни в Черноморието (включващи училища, студенти и доброволци) и споделяне на добър опит в тази област;
 • Насърчаване на участието и партньорствата между НПО и гражданското общество, частния сектор (например в сектора на туризма, корабоплаването и рибарството) и местните / регионалните власти и службите за отпадъци за борба с речните и морските отпадъци;
 • Споделяне на опит за подобряване на пристанищните приемни съоръжения и услуги за събиране на боклук от кораби.

Продължителност на проектите: от 18 до 30 месеца, като трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

Бюджет: Индикативната стойност на съфинансирането от Европейски инструмент за съседство (ЕИС) за тази покана е в размер на 24 479 111,70 евро, разпределена по приоритети

Бюджетът на проектите:

Проекти по Приоритет 1.1

 • минимална стойност на един проект - 500 000 евро
 • максимална стойност на един проект – 1 500 000 евро

Проекти по Приоритет 1.2

 • минимална стойност на един проект -  300 000 евро
 • максимална стойност на един проект - 1 000 000 евро

Проекти по Приоритет 2.1

 • минимална стойност на един проект - 500 000 евро
 • максимална стойност на един проект – 1 000 000 евро

Проекти по Приоритет 2.2

 • минимална стойност на един проект -  300 000 евро
 • максимална стойност на един проект - 1 000 000 евро

Предоставените безвъзмездни средства по ЕИС ще възлизат до 92 % от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори, след сключване на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще получават до 8% национално съфинансиране на допустимите разходи от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Краен срок: Краен срок за подаване на проектни предложения до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2).

Допълнителна информация: https://blacksea-cbc.net/calls/call-for-proposals/