Грантова схема за МСП по INTERREG V-A Гърция-България

Download PDF

Отворена за кандидатстване от 15.02. до 15.04.2019, 14 ч. Кандидатства се електронно през www.ependyseis.gr/mis

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ (ИКОНОМИЧЕСКИ КОДОВЕ): ОГРАНИЧЕНИЕ, ВЖ. ПО-ДОЛУ В ТЕКСТА

ТЕРИТОРИАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ: МСП, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИ БЛАГОЕВГРАД, ХАСКОВО, СМОЛЯН И КЪРДЖАЛИ В БЪЛГАРИЯ

ПАРТНЬОРИ ОТ ГРЪЦКА СТРАНА: МСП, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИ ЕВРОС, КСАНТИ, РОДОПИ, ДРАМА, КАВАЛА, СОЛУН, СЕРЕС В ГЪРЦИЯ

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • МСП, независимо от тяхната форма – регистрирани по ТЗ, вкл. социални предприятия или регистрирани по Закона за кооперациите
  • Нови предприятия – новосъздадени или без приключена финансова година (т.е. всички предприятия, създадени след 01.02019 г.). Всички новосъздадени предприятия трябва да са регистрирани и да извършват дейността си на допустимата програмна територия.
  • Съществуващи предприятия – които имат поне една завършена финансова година
 • С основна дейност в допустимите по схемата икономически кодове
 • Регистрирани и осъществяващи дейност на допустимата територия и/или с клонове в допустимата територия, които имат поне една приключена финансова година, поне един служител, различен от собственика и генерират поне 10% от общата печалба на предприятието. За българските кандидати е задължително клонът да бъде самостоятелно юридическо лице.

ПАРТНЬОРИ

Всяко кандидатстващо предприятие трябва да включи в проектното предложение ЕДИН допустим кандидат от партньорската държава (ако е български кандидат – от Гърция или обратно), с когото да си партнира при планирането и изпълнението на проекта – общ персонал или финансиране, или използване на общи материали/ суровини/ междинни продукти, или общо ноу-хау, технологии, патенти, или използване на резултати от научни изследвания и пр.

ПАРТНЬОРСТВОТО СЕ ДОКУМЕНТИРА ЧРЕЗ:

 • Партньорско споразумение за намерение – задължително за новосъздадени МСП. Ако има вече издадени фактури, доказващи партньорство те ще добавят допълнителни точки към оценката.
 • Документи, доказващи вече съществуващо партньорство – договори за доставка и свързани с тях фактури, договори за сътрудничество за разработване на продукт, научно-изследователска дейност и пр.; общи маркетингови договори и съпътстващи ги фактури, споразумения за технологичен трансфер и съпътстващи фактури, споразумения за аутсорсинг и фактури за тях.
 • Документи, доказващи вече съществуващи стратегически партньорства – две или повече компании, които си сътрудничат, за да предоставят специализирани услуги на клиенти, или сътрудничество между производители на хардуер и на разработчици на софтуер, за да предложат на пазара хардуер, вече зареден със софтуер и придружаващи ги документи, които доказва споделяне на разходи/ приходи и/или фактури.

ВСЯКО подобно Споразумение трябва да включва условията за партньорство и срокът на действието му.

Двете партньорски МСП НЕ ТРЯБВА да принадлежат към една и съща група и/или да са свързани предприятия. Това се доказва чрез:

 • Дружествен договор
 • Официална регистрация – при български кандидати чрез ТР

Допустимите кандидати/ предприятия (изискването се отнася до кандидата и партньора) трябва да отговарят и на следните условия:

 • Те или вече имат създадено или са в процес на създаване на собствено предприятие в допустимата територия (трябва да е регистрирано преди датата на подаване на проекта, за да има юридическа самостоятелност).
 • Не са прекъснали сходни бизнес дейности, за които сега подават проект, през последните 8 години
 • Имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване или са новосъздадени предприятия, които могат да предоставят индикативен първи годишен финансов баланс
 • Да имат счетоводна система (счетоводни книги)
 • Да не са направили вече разходи, за които кандидатстват
 • Да не са кандидатствали за финансиране със същите дейности/ инвестиции по други програми на ЕС

Всички инвестиции трябва да са на програмната територия

Всяко предприятие може да участва САМО В ЕДНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, или като кандидат или като партньорско предприятие

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ

 • Инвестиции за създаване на нови предприятия, включващи, но без да се ограничават до инвестиции в сгради, оборудване, системи и разходи за персонал, произтичащи от създаването на инвестицията, изчислени за период от 2 години
 • Инвестиции в съществуващи предприятия, включващи, но без да се ограничават до закупуване на оборудване, защита на околната среда, СМР, комуникационни мрежи
 • Инвестиции в разработването на нови продукти/ услуги, включващи, но без да се ограничават до НИРД за разработване на продукти, патентоване, закупуване на интелектуална собственост, специализирано оборудване, ИКТ технологии, инсталации, превозни средства и пр.
 • Инвестиции, насочени към създаване на нови работни места в съществуващи предприятия, изчислени за период от 2 години
 • Технологии и/или инвестиции в организацията, които имат за цел да намалят себестойността на продуктите/ услугите и всякакви други инвестиции, водещи по повишаване на конкурентоспособността на предприятието, включващи, но без да се ограничават до специализирано оборудване и технологии, системи за мониторинг; закупуване на ИКТ оборудване, обучение и обмен на ноу-хау, виртуални бизнес центрове и пр.
 • Инвестиции за повишаване на производствения капацитет и/или осигуряване на устойчив минимален праг на продукция (количество), което да позволи на предприятието да се позиционира на по-големи пазари
 • Инвестиции с цел подобряване на качеството на продукта/услугата, вкл., но без да се ограничава до подобрение на дизайна на продукт/ услуга, подобрение на след продажбените услуги, подобряване на гаранционната поддръжка, мерки за корпоративна отговорност, системи за управление на качеството и всички останали мерки, които биха могли да се отнесат към  повишаване  на общото качество на продукта/ услугата, вкл. брандиг като „зелени“ или „традиционни“
 • Инвестиции с цел достъп до нови пазари или пазарни сегменти, включващи, но без да се ограничават до маркетингови проучвания, технологии за дистанционно свързване, организационно сътрудничество и съвместни бизнес планове с други предприятия, изложбени зали в сградата на предприятието и пр.
 • Основните дейности на бенефициентите трябва да попадат в допустимите КИД сектори, изброени в Анекс VI.

ДОПУСТИМИ РАХОДИ

 • Инвестиционни разходи в ДМА и ДНА
 • Разходи за персонал за период от 2 години, разходи за подкрепящи дейности (т.е. уебсайт, бази данни, библиотеки, маркетингови проучвания, консултантски и правни услуги, наръчници), разходи на промотиране и изграждане на мрежи.

ТИПОВЕ РАЗХОДИ

индекс

Категория разход
1 СГРАДИ, ИНСТАЛАЦИИ, ЛАНДШАФТ
1.1. Строителство на нови сгради, вкл. инсталации (електрически/ механични/електронни)
1.2. Нови изложбени помещения или ремоделиране на вече съществуващи за тази цел
1.3. Достъп, паркинги и ландшафтно облагородяване или дейности за подобряване на средата
1.4. Строителни работи или инсталации, улесняващи достъпа на лица с увреждания.
1.5. Строителство / реконструкция на съществуващи сгради.
1.6. Инсталиране или изграждане на специални конструкции и системи за защита на околната среда и / или за съхранение на енергия / вода / други ресурси и / или за преработка на отпадъци.
1.7. Разходи, свързани със сделки с недвижими имоти.
1.8. Изграждане / ремоделиране на складови / логистични пространства.
1.9. Специализирани конструкции, необходими за производствени или други стопански цели, като например специални тръбопроводи и разпределителни тръбопроводи (например за природен газ, кислород, азот и др.), Специални охлаждащи или компресионни съоръжения, помещения за опушване и др.
2 МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, РАЗХОДИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ)
2.1. Разходи за нови машини и оборудване, включително разходите за транспорт и инсталиране на машините / оборудването на място
2.2. Машини / оборудване за опазване на околната среда и / или за съхранение на енергия / вода / други ресурси и / или за преработка на отпадъци.
2.3. Автоматизация и специализирано ИТ оборудване и системи (например роботика).
2.4. Специализирани машини / оборудване за НИРД.
2.5. Транспортни средства и оборудване (напр. Транспортни колички, палетни крикове, вилични подемници, валяци, които не повреждат пода, защитно оборудване за транспортния персонал, пожарогасители, оборудване, необходимо за транспортиране на опасни материали и др.).
2.6. Системи за сигурност и / или всяка защитна система срещу опасности (напр. Пожаро-известителна, защита от електрическа дъга, мълниезащита и др.).
2.7. Оборудване и механични системи, улесняващи достъпа на лица с увреждания.
3 РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (ОПЕРАТИВНИ АКТИВИ)
3.1. Разходи за вече нает персонал, за срока на проекта.
3.2. Разходи за новоназначен персонал, за срока на проекта.
3.3. Разходи за сезонен или извънреден персонал, за срока на помощта (проекта).
3.4. Социалноосигурителни вноски за всички горепосочени категории персонал (вноска от работодателя) за срока на помощта.
3.5. Разходи за изследователски и технически персонал, свързани с инвестицията.
3.6. Разходи за високо специализиран персонал, свързан с инвестицията.
4 РАЗХОДИ ЗА СОФТУЕР (НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ)
4.1. Разходи за закупуване на софтуер (и / или потребителски лицензи),

включително инсталиране и персонализиране и обучение на персонала.

4.2. Разходи за ИТ поддръжка. (напр. надстройка на софтуер и т.н.)
4.3. Разходи за разработка на софтуер по поръчка.
4.4. Разходи за подновяване на потребителски лицензи за софтуер.
4.5. Абонаментни такси за ИТ услуги като «Софтуер като услуга», «облачни услуги» и др.
4.6. Закупуване и инсталиране на ИТ системи, улесняващи достъпа на лица с увреждания.
5 ПРОМОЦИЯ, МАРКЕТИНГ, РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ (НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ)
5.1. Разходи за участие (като изложител) в секторни панаири / изложения /бизнес форуми в страната на регистрация на дружеството (т.е. Гърция за гръцки предприятия, България за български предприятия).
5.2. Разходи за участие (като изложител) в секторни панаири / изложения / бизнес форуми извън страната на регистрация на фирмата.
5.3. Разходи за пътуване и настаняване на персонала, който участва в панаира / изложението / бизнес форума.
5.4. Разходи за разработване и отпечатване на информационни / рекламни материали.
5.5. Разходи за реклама и пласиране на продукти.
5.6. Лого на компанията, дизайн на идентичността на марката (за регистрирана марка).
5.7. Разходи за реклама / промоция в социални медии.
5.8. Разработване / редизайн на уебстраницата на компанията
5.9. Разходи за бизнес срещи и свързани разходи за гостоприемство/ домакинство на срещата.
5.10. Проектиране, производство и монтаж на възпоменателна табела.
5.11. Други разходи за промоция, маркетинг и работа в мрежа, които не са включени по-горе.
6 РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ / КОНСУЛТАТСКА ПОДКРЕПА (НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ)
6.1. Проектиране и сертифициране на системи за управление на качеството (например ISO 9000) и системи за управление на околната среда (например ISO 14000).
6.2. Разходи за развитие и комерсиализация на нови продукти.
6.3. Разходи за услуги, свързани с изпълнението и мониторинга на инвестиционния план.
6.4. Застрахователни разходи (например застраховка за отговорност, имуществена застраховка, застраховка за обезщетение на работниците, застраховка на превозни средства и др.)
6.5. Разходи за сертифициран счетоводител и одиторски такси.
7 ТЕХНОЛОГИЯ / ЗНАНИЕ (НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ)
7.1. Разходи за патенти, роялти и изключителни права за предоставяне на услуги / услуги.
7.2.

Разходи за услуги, свързани с трансфер на технологии.

НАЛИЧЕН РЕСУР – 10 МЛН. ЕВРО, от които поне 3 млн. евро за новосъздадени предприятия (т.е. новорегистрирани или регистрирани по-малко от година)

Минимален допустим общ бюджет (безвъзмездна помощ и собствено финансиране) на проекта: 300 000 евро

Максимален допустим общ бюджет (безвъзмездна помощ и собствено финансиране) на проекта: 600 000 евро

Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ: 65%, т.е. безвъзмездната финансова помощ може да бъде максимум 390000 евро за целия проект, но не повече от 200 000 евро на предприятие, тъй като помощта е в режим де минимис

Мин 40% от бюджета трябва да бъде отделен за инвестиции.

Има и други ограничения по разходите, които ще се съобразят при разработването на бюджета.

АНЕКС VI ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

 • Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
 • Производство и преработка на месо от домашни птици
 • Производство на месни продукти, без готови ястия
 • Преработка и консервиране на картофи
 • Производство на плодови и зеленчукови сокове

10.39 Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини

 • Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
 • Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
 • Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
 • Производство на сладолед
 • Производство на мелничарски продукти
 • Производство на нишесте и нишестени продукти
 • Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
 • Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
 • Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
 • Производство на захар
 • Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
 • Преработка на кафе и чай
 • Производство на хранителни подправки и овкусители
 • Производство на готови ястия
 • Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

10.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

 • Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • Производство на готови храни за домашни любимци
 • Производство на спиртни напитки
 • Производство на вина от грозде
 • Производство на други ферментирали напитки
 • Производство на други недестилирани алкохолни напитки
 • Производство на пиво
 • Производство на малц
 • Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

20.53 Производство на етерични масла

46.11 Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати

46.17 Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

 • Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
 • Търговия на едро с цветя и растения
 • Търговия на едро с живи животни
 • Търговия на едро с плодове и зеленчуци
 • Търговия на едро с месо и месни продукти
 • Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
 • Търговия на едро с напитки
 • Търговия на едро с тютюневи изделия
 • Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
 • Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки

46.39 Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

70.22 Консултантска дейност по стопанско и друго управление - например услуги по сертифициране на системи за управление на качеството, консултантски услуги, предоставяни от агрономи и други експерти по въпроси, свързани с икономиката на селските райони и селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, услугите, предоставяни от икономисти, които са експерти в областта на икономиката на селските райони и хранително-вкусовата промишленост, консултантски услуги за процеси за контрол на качеството консултантски услуги за безопасност на храните и контрол на качеството и др.

МАТЕРИАЛИ/ ТЕХНОЛОГИИ

26.12 Производство на монтирани печатни платки

26.20 Производство на компютърна техника

26.30 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.40 Производство на битова електроника

 • Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
 • Производство на часовници и часовникови механизми

26.70 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.80 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

 • Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
 • Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.20 Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

 • Производство на кабели от оптични влакна
 • Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
 • Производство на електроинсталационни изделия

27.40 Производство на лампи и осветители

 • Производство на битови електроуреди
 • Производство на неелектрически битови уреди

27.90 Производство на други електрически съоръжения

 • Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
 • Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
 • Производство на други помпи и компресори
 • Производство на арматурни изделия
 • Производство на лагери, предавки и съединители
 • Производство на пещи и горелки
 • Производство на подемно-транспортни машини
 • Производство на офис техника, без компютърната
 • Производство на преносими инструменти с вграден двигател
 • Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
 • Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
 • Производство на машини за селското и горското стопанство

28.41 Производство на машини за обработка на метал

28.49 Производство на други обработващи машини

 • Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
 • Производство на машини за добива и строителството
 • Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
 • Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
 • Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • Производство на машини за каучук или пластмаси

28.99 Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

29.10 Производство на автомобили и техните двигатели

29.20 Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

 • Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
 • Производство на други части и принадлежности за автомобили
 • Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
 • Строителство на плавателни съдове за отдих

30.20 Производство на локомотиви, мотриси и вагони

30.30 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.40 Производство на бойни бронирани транспортни машини

 • Производство на мотоциклети и техните двигатели
 • Производство на велосипеди и инвалидни колички

30.99 Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

72.19 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

 • Производство на фурнир и дървесни плочи
 • Производство на сглобени паркетни плочи
 • Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

20.30 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

 • Производство на необработено плоско стъкло
 • Формуване и обработване на плоско стъкло
 • Производство на опаковки и домакинско стъкло
 • Производство на стъклени влакна
 • Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
 • Производство на огнеупорни изделия
 • Производство на керамични плочки
 • Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
 • Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
 • Производство на санитарна керамика
 • Производство на керамични изолатори
 • Производство на друга техническа керамика

23.49 Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде

 • Производство на изделия от бетон за строителството
 • Производство на изделия от гипс за строителството

23.69 Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

24.20 Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

 • Производство на метални конструкции и части от тях
 • Производство на метална дограма

25.21 Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

25.29 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

 • Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
 • Търговия на едро с железария и арматурни изделия

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЯ

13.10 Подготовка и предене на текстилни влакна

13.20 Производство на тъкани

13.30 Облагородяване на прежди, платове и облекло

 • Производство на плетени платове
 • Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
 • Производство на килими и текстилни подови настилки
 • Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
 • Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
 • Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.99 Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

 • Производство на облекло от обработени меки кожи
 • Производство на работно облекло
 • Производство на горно облекло, без работно
 • Производство на долно облекло
 • Производство на друго облекло и допълнения за облекло
 • Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.31 Производство на чорапи и чорапогащи

14.39 Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

 • Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
 • Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

15.20 Производство на обувки

20.60 Производство на изкуствени и синтетични влакна

46.16 Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

46.24 Търговия на едро със сурови и обработени кожи

 • Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
 • Търговия на едро с облекло и обувки

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

21.10 Производство на лекарствени вещества

21.20 Производство на лекарствени продукти

26.60 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

32.50 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

46.46 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура

72.11 Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 • Разкомплектоване на отпадъци
 • Рециклиране на сортирани отпадъци

46.77 Търговия на едро с отпадъци и скрап

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

26.11 Производство на електронни елементи

28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.25 Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

35.11 Производство на електрическа енергия

38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци (до степен, свързана с енергийния сектор, напр. енергийно оползотворяване в резултат на изгаряне на отпадъци)

46.69 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.21 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод

 • Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
 • Дейност на питейни заведения
 • Туристическа агентска дейност
 • Туроператорска дейност

79.90 Други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения

 • Изпълнителско изкуство
 • Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
 • Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
 • Дейност на музеи
 • Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
 • Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати