ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

BG05M9OP001-1.023 – “Подкрепа за предприемачество”

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.023 – “Подкрепа за предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 02.10.2017г., 17:30 часа (включително).

Виж повече