ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Download PDF

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“. Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.05.2019г., 17:30 часа.

Виж повече