Фондация Идеин развитие

Change World. We Help.

Фондация „Идеин развитие“ е основана от Идеин ЕООД. Фондацията има следните цели:

  • Подпомагане на компетентните национални, регионални и общински органи при формулиране на политики за национално, регионално и местно развитие, вкл. в трансграничен и транснационален контекст;
  • Иницииране, подпомагане и провеждане на дейности по реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие, вкл. „Интернет на нещата” и живи лаборатории;
  • Подпомагане на държавната администрация, органите на местното самоуправление и местната администрация, реалния сектор за разработването и внедряване на иновации в управлението и/или бизнеса, вкл. нови технологични решения, продукти и услуги;
  • Подпомагане осъществяването на секторни проучвания, анализи и оценки за подпомагане на държавната, регионалната и местна администрация, както и бизнеса за осъществяване на публично-частни партньорства в различни области;
  • Подпомагане обучението и практиката на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, представителите на бизнеса, вкл. стартиращи предприятия при въвеждането и използването на съвременни и иновативни технологии;
  • Подпомагане обучението и реализацията на младите хора в приоритетни сектори, в това число свързани с разработването и внедряването на иновации, вкл. и чрез международен обмен;
  • Насърчаване заетостта, обучението и квалификацията на работната сила;
  • Създаване на контакти и сътрудничество с национални и международни организации и институции, работещи в областта на регионалното развитие, иновациите и интелигентната специализация;
  • Насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и администрацията на централно и местно ниво за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Фондацията е създадена от компания, обединяваща професионалисти с богат опит в областта на регионалното планиране и развитие и управление на средствата от ЕС, включително и за трансгранично сътрудничество. Екипът от експерти се състои от опитни проектни ръководители, комуникационни специалисти, икономисти и анализатори. Мисията на организацията е да изгради силни партньорства и сътрудничество с институции, организации и други юридически лица, с цел прилагане на общи проекти и инициативи в областта на новите технологии, иновациите и технологичното развитие.

Мотивирани

Експерти, които са мотивирани да постигнат възможно най-добрите резултати в работата си.

Целенасочени

Експерти, които имат ясно разбиране за важността на всеки един проект и неговата добавена стойност.

Ефективни

Експерти, които съчетават ефективност и високо качество на експертизата, която предоставят.

Our Team

Жечка Калинова

Експерт с повече от 10 години опит в управлението на проекти и програми за публичната администрация и частни клиенти, финансирани от фондовете на ЕС, националния бюджет, други билатерални донори и програми. Г-жа Калинова е била ръководител и член на международни екипи от експерти, притежава отлични организаторски и комуникативни умения, има дългогодишен практически опит в организирането и провеждането на обучения за възрастни. Има богат практически опит в работата си с различни типове бенефициенти, вкл. публични и частни организации. Притежава значителен опит в подготовката, оценката и мониторинга на програми за териториално сътрудничество.
Собственик и управител
Жечка Калинова

Десислава Пухлева

Експерт със значителен опит като ръководител проекти, вкл. разработване, управление и администриране на проекти и програми за публични и частни клиенти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници. Г-жа Пухлева има много богат опит в организирането и провеждането на обучения, вкл. и разработване на учебни програми и материали, обучител по цикъла на управление на проекти, с акцент финансово управление, мониторинг и оценка, администриране на нередности.
Ръководител проекти
Десислава Пухлева

Катерина Георгиева-Кутинчева

Експерт със значителен опит като ръководител на проекти. Притежава отлични познания за цикъла на управление на проекти, проектно бюджетиране, мониторинг и контрол на управлението, управление на екипи, проектно планиране. Опит и познания в сферата на подготовка на програми за териториално сътрудничество, разработването на проектни предложения за финансиране по програмите на Европейския съюз, вкл. богат опит в разработването и управлението на проекти за трансгранично сътрудничество.
Ръководител проекти
Катерина Георгиева-Кутинчева