ЕК стартира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Download PDF

Консултацията е отворена за всички заинтересовани страни до 8 март 2018 г.

Във връзка с подготовката на предложенията за законодателни пакети от мерки, свързани с подкрепата, предоставяна по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г., Европейската комисия стартира обществена консултация, отворена за всички заинтересовани страни. В предложенията, които ще бъдат изготвени, ще залегнат основните приоритети и области за инвестиции за периода след 2020 г. в контекста на непрекъснато нарастващи предизвикателства за Европейския съюз.

Консултативният процес цели да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС. По този начин ще се подпомогне процеса на изготвяне на предложенията за пакети от мерки, касаещи бъдещата кохезионна политика.

В обществената консултация могат да участват всички, които се интересуват от политиката на сближаване, включително бенефициенти по програмите и фондовете на ЕС, като например национални, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, академични институции, организации на гражданското общество и предприятия.

Онлайн въпросникът е достъпен на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

Източник: https://ec.europa.eu