Първи резултати от проектa за идентифициране и трансфер на иновативни социални практики

Download PDF

Осъществено е проучване в изпълнение на Дейност 4 от проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Програмата за подпомагане на служителите е тип социална услуга, която работодателите могат да осигурят на своите служители, а целта и е да се повиши качеството на работните места, ефективността на работника, производителността на труда и като краен резултат - конкурентоспособността на организацията.

Социалните услуги са регламентирани в поредица от нормативни документи, които очертават правната рамка, в чийто контекст ще работи програмата.

За да подпомогнем българските работодатели, ние подготвихме детайлно проучване на приложимото българско законодателство, което можете да намерите тук.