ОП „Техническа помощ" 2007 – 2013 г.

„Определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“

„Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС”, Възложител: Администрация на Министерски съвет; Изпълнител: ДЗЗД Консорциум „ИДЕИН-ФПИ-АФА”, партньори в обединението „Идеин“ ЕООД, Фондация „Право и Интернет“ и АФА ООД.

Виж повече

„Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти“

Изпълнител: Търговско обединение „Модерно управление“ - Дикон Груп ЕООД, Идеин ЕООД, Фондация „Право и Интернет” и „Сиела Софт Енд Паблишинг” АД, Възложител: Министерски съвет, в рамките на проект 0016-ЦК3-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Виж повече