ОП "Регионално развитие" 2007-2013

„Междурегионално сътрудничество”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Виж повече

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече