ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

“Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0007-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

Виж повече

“Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

ИДЕИН стартира работа по проект BG05M9OP001-1.003-1373-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“.

Виж повече