ОП "Административен капацитет" 2007-2013

„Организиране и провеждане на специализирани обучения“

Договор „Организиране и провеждане на специализирани обучения”, Обособена позиция 1 „Провеждане на специализирани обучения” с Възложител Община Плевен. Изпълнител: ДЗЗД „Ефективно обучение - Плевен“ с партньори Идеин ЕООД и Фондация "Право и Интернет"

Виж повече

„Провеждане на специализирани обучения на магистрати“

„Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати.". Изпълнител: Консорциум „ФПИ - ИДЕИН”, със съдружници Фондация „Право и Интернет” и „Идеин” ЕООД, Възложител: Висш съдебен съвет.

Виж повече

„Повишаване капацитета на община Русе за реализиране на публично – частни партньорства“

„Разработване на пакет от проучвания и анализи във връзка с проект “Повишаване на капацитета на администрацията в община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие“, договор N A08-14-16-C, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г”. Възложител: Община Русе

Виж повече