Обучения

„Организиране и провеждане на специализирани обучения“

Договор „Организиране и провеждане на специализирани обучения”, Обособена позиция 1 „Провеждане на специализирани обучения” с Възложител Община Плевен. Изпълнител: ДЗЗД „Ефективно обучение - Плевен“ с партньори Идеин ЕООД и Фондация "Право и Интернет"

Виж повече

„Провеждане на специализирани обучения на магистрати“

„Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати.". Изпълнител: Консорциум „ФПИ - ИДЕИН”, със съдружници Фондация „Право и Интернет” и „Идеин” ЕООД, Възложител: Висш съдебен съвет.

Виж повече

„Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти“

Изпълнител: Търговско обединение „Модерно управление“ - Дикон Груп ЕООД, Идеин ЕООД, Фондация „Право и Интернет” и „Сиела Софт Енд Паблишинг” АД, Възложител: Министерски съвет, в рамките на проект 0016-ЦК3-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Виж повече