„Специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки“ по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

В изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0045-C01„Иновативни практики за моделиране на работния процес“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Идеин ЕООД подготви специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки. В … Още

Работна дискусия за обмяна на опит и добри практики в гр. Льовен, Белгия по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

През първия работен ден екипите  обсъдиха  дизайна на проучванията, които ще се осъществяват в рамките на проекта и практически въпроси, свързани със събирането на данни; възможните критерии, въпросници и насоки, методология. През втория работен ден партньорите коментираха въпроси, свързани с … Още

Социална иновация за първи път в България

Проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики” е в сътрудничество с португалската  Capaconselhamento – aconselhamento e psicoterapia,  unipessoal LDA (CAPA). Новата за България методология е финансирана от Оперативна програма „Развитие … Още

„Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Партньори по проекта са Идеин ЕООД и Католическият университет в Льовен, Белгия. Проектът си поставя за цел да подобри транснационалното сътрудничество между партньорите от България и Белгия чрез разработване, тестване и адаптиране за всяка държава-партньор на 2 иновативни социални практики … Още