Грантова схема за подкрепа на МСП по INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Поканата е по приоритетна ос 1 на програма INTERREG V-A Гърция-България: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“. Целта на схемата е да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови … Още

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е да се подобри производственият капацитет на малките и средните предприятия, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Могат да кандидатстват само фирми, регистрирани по ТЗ или ЗК, с минимум 3 приключени … Още

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани в рамките на три процедури: BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ с общ бюджет 5 867 400.00 лв. BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ с общ бюджет … Още

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Първи краен срок 05.09.2018 г., 16.30 часа, за проекти, които се осъществяват в следните икономически сектори: С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С20 „Производство на химични продукти“; С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и … Още

BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Схемата е обявена в два компонента, съобразно вида на предоставяната безвъзмездна помощ: Компонент I, се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в … Още