ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУРСТРИЯ, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 – УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 год. УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по втората покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ … Още

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ : BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

Срокът за представяне на коментари 13.03.2020 год. Може да ги изпращате на: public.consultation@mi.government.bg. Схемата е в режим де-минимис, минималниян размер на безвъзмездната финансова помощ е 50,000 лв., а максималният – 391,166 лв. Програмата ще финансира 70% от допустимите разходи. Могат … Още

ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ИНОВАТОРИ! СЪЗДАЙТЕ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР!

5 май 2020 г., 16:30 часа е НОВИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ След поредица публични обсъждания, обявяване, прекратяване, отново дискутиране Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прави … Още

ОТВОРЕНА Е ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 4 ЮНИ 2020, 13:00 ч.!  Нашият екип отлично познава програмата и може да ви помогне да прецените доколко вашата идея попада в приоритетите и обхвата на програмата и какъв оптимален % финансиране може … Още

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!

ИМАТЕ СТРАХОТНА ИДЕЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ СВЕТА? ИДЕЯ, КОЯТО ЩЕ ПОМОГНЕ НА ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ ПО-ДОБРЕ, А НА ВАС ДА ПОСТИГНЕТЕ НОВИ УСПЕХИ В БИЗНЕСА? СВЪРЖЕТЕ С НАС НА OFFICE@IDEIN.EU ЗА ДА ОЦЕНИМ ШАНСОВЕТЕ ВИ ЗА УСПЕХ ПО ДЪЛГООЧАКВАНАТА … Още

Грантова схема за подкрепа на МСП по INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Поканата е по приоритетна ос 1 на програма INTERREG V-A Гърция-България: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“. Целта на схемата е да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови … Още

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е да се подобри производственият капацитет на малките и средните предприятия, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Могат да кандидатстват само фирми, регистрирани по ТЗ или ЗК, с минимум 3 приключени … Още

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани в рамките на три процедури: BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ с общ бюджет 5 867 400.00 лв. BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ с общ бюджет … Още

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Първи краен срок 05.09.2018 г., 16.30 часа, за проекти, които се осъществяват в следните икономически сектори: С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С20 „Производство на химични продукти“; С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и … Още

BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Схемата е обявена в два компонента, съобразно вида на предоставяната безвъзмездна помощ: Компонент I, се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в … Още