Новини

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Download PDF

Стартира набиране на проекти по Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на Програма за морско дело и рибарство. Краен срок за подаване на проектни предложения до 23.01.2019 г. (17:00 ч.).

Виж повече

Втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Download PDF

Отворена е втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Краен срок за подаване на проектни предложения до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2).

Виж повече

BG16RFOP002-2.00… „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Download PDF

На 01.11.2018 изтече срокът за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Виж повече

Програма за подпомагане на служители (ППС) – пилотно тестване в реална среда

Download PDF

Проектът ни “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 навлезе в своята последна експериментална фаза, в която ще тестваме Програмата за подпомагане на служителите (ППС) в реална среда.

Виж повече

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Краен срок за подаване на проектни предложения до 17.30 часа на 07.12.2018 г.

Виж повече

Обществено обсъждане на проект на Насоки по процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

Download PDF

Публикуван е Проект на Насоки, включващ Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Виж повече

Обществено обсъждане на проект на Насоки по процедура „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

Download PDF

Публикуван е Проект на Насоки, включващ Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Виж повече

Обществено обсъждане на проект на Насоки по процедура „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

Download PDF

Публикуван е Проект на Насоки, включващ Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Виж повече

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. , с два крайни срока за подаване на проектни предложения

Виж повече

Проведено обучение и работни срещи в Лисабон, Португалия по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“

Download PDF

„ИДЕИН“ ЕООД успешно приключи Дейност 5 по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

Резултати от проведено анкетно проучване по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“

Download PDF

„ИДЕИН“ ЕООД приключи анкетното проучване в изпълнение на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

Прием по Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Download PDF

Очаква се през месец Април 2018 г. да стартира приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони.

Виж повече

Прием по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони

Download PDF

Очаква се на 7 или 8 март 2018 г. да стартира прием по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони.

Виж повече

Анкетно проучване по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“

Download PDF

„ИДЕИН“ ЕООД стартира анкетно проучване в изпълнение на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

Осъществено изследване в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“

Download PDF

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

Първи резултати от проектa за идентифициране и трансфер на иновативни социални практики

Download PDF

Осъществено е проучване в изпълнение на Дейност 4 от проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

Продължава изпълнението на Проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Download PDF

Проектът на Идеин ЕООД “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики” навлиза в активна фаза на изпълнение, след като бяха направени всички проучвания, на базата на които иновациите ще се адаптират в български контекст.

Виж повече

ЕК стартира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Download PDF

Консултацията е отворена за всички заинтересовани страни до 8 март 2018 г.

Виж повече

ВТОРО ОБСЪЖДАНЕ на насоки по процедура BG16RFOP002-2.00… „Насърчаване на предприемачеството“

Download PDF

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за ВТОРИ ПЪТ обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Виж повече

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Download PDF

На 07.12.2017 г. от 11,00 часа, в зала „Вега“, хотел “Вега” гр. Русе, ул. “Александровска” 48, ще се проведе пресконференция за представяне на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”.

Виж повече

Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОПИК 2014-2020 г.

Download PDF

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и одобрена от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

Виж повече

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23.04.2018 г., 16 часа.

Виж повече

Нашето ново предизвикателство: Социални иновации за българските работодатели и служители от европейска класа

Download PDF

Идеин ЕООД стартира работа по проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Виж повече

“Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Download PDF

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0007-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

Виж повече

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2018 г. на ПРСР 2014-2020 г.

Download PDF

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Виж повече

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2018 г. на ОПИК 2014-2020г.

Download PDF

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Виж повече

Проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Download PDF

ИДЕИН ЕООД успешно финализира проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Виж повече

Проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Download PDF

ИДЕИН ЕООД успешно приключи изпълнението на проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Виж повече

Насоки в процес на обсъждане по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.

Download PDF

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“.

Виж повече

BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 – „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.10.2017 г., 17:30 часа (включително).

Виж повече

Насоки в процес на обсъждане по процедура BG16RFOP002-3.00… „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Download PDF

Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.00… „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Виж повече

“VeloCity: Система за управление на интелигентни велосипеди”

Download PDF

Проект “VeloCity: Система за управление на интелигентни велосипеди” е финансиран от Националния иновационен фонд VII сесия,
договор № 7ИФ-02-45/01.08.2014 г., в който ИДЕИН ЕООД е партньор.

Виж повече

Уведомление за разглеждане на предложения и извършено класиране

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" приключи оценката на ценовите предложения, получени във връзка с публично съобщение за поръчка с предмет “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" започна работа по проект №16.4.2.089„JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“.

Виж повече

ИДЕИН ЕООД продължава успешното изпълнение на проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Download PDF

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Договор № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

“Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“ е в процес на изпълнение

Download PDF

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в Идеин ЕООД осигури заетост на четири безработни лица, както следва:

Виж повече

ИДЕИН стартира работа по проект: “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Download PDF

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж повече