Насоки в процес на обсъждане по процедура BG16RFOP002-3.00… „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Download PDF

Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.00… „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Кой може да кандидатства?

 1. Предприятия, регистрирани по Търговски закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК);
 2. Малки и средни предприятия;
 3. Три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016);
 4. Кандидатите осъществяват дейност (основна или допълнителна) в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 5. Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008 – Приложение Н).

Може да се кандидатства в партньорство, но партньорството не е задължително. Максимално 30% от разходите могат да се направят от партньора.

Какви партньори са допустими?

 1. Малки и средни предприятия;
 2. Регистрирани по ТЗ или ЗК;
 3. Когато се изпълнява в партньорство, допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.

За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза е сътрудничество между две компании, при което отпадъкът или страничните продукти на едната, представляват суровина за производството на другата.

За какво може да се кандидатства?

Елемент А Внедряване – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Допустими и за кандидата и за партньора

Два режима на финансиране:

 1. Де минимис - за кандидата и за партньора;
 2. Регионална инвестиционна помощ – само за партньора. Този режим се прилага само в случаите, в които инвестициите водят до:
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него;
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Какви разходи са допустими по Елемент А?

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Разходите по Елемент А, следва да представляват минимум 60% от общо допустимите разходи по проекта.

Какъв е процентът на финансиране от програмата?

При режим “Регионална инвестиционна помощ”:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

При режим де минимис:

 Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

Елемент Б - „Консултантски услуги“ (незадължителен) – допустим само за кандидата.

Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

ВАЖНО! В рамките на този елемент могат да бъдат включвани само консултантски услуги от инженерно-технически характер, които имат пряко отношение към инвестициите, внедрявани по елемент А и се извършват от външен изпълнител.

Какви разходи са допустими по елемент Б?

Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А, възложени на външен изпълнител.

Не повече от 20% от общо допустимите разходи!

Какъв е процентът на съфинансиране по елемент Б?

 Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 50 %

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води – за кандидата и партньора;
 2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е – за кандидата;
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите – за кандидата;
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта – за кандидата;
 5. Визуализация на проекта – за кандидата и партньора;
 6. Одит на проекта – проекти с над 750,000 евро БФП;
 7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории – за кандидата.

Какви разходи са допустими по елемент В?

 1. Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
 2. Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта - до 5 000 лева. Разходите за технологичен одит могат да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта, но след датата на обявяване на настоящата процедура;
 3. Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията;
 4. Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
 5. Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лева (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд);
 6. Разходи за одит на проекта – до 5 000 лева;
 7. Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория. Тези такси ще бъдат възстановявани единствено в случаите, когато измерванията са направени от външни за кандидата акредитирани лаборатории.

Какъв е процентът на съфинансиране по елемент В?

 Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

 

Какъв е общият планиран бюджет по схемата?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 71 644 656.10 лева

 Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Средства  14 328 931.22 лева

7 326 266.20 евро

28 657 862.44 лева

14 652 532.40 евро

28 657 862.44 лева

14 652 532.40 евро

Какъв е размерът на безвъзмездна финансова помощ за проект?

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
200 000 лева Микро предприятия: 750 000 лева
Малки предприятия: 1 000 000 лева
Средни предприятия: 1 500 000 лева

Каква е продължителността на проектите?

Максимум 20 (двадесет) месеца.

Как се кандидатства?

Всички документи се подават електронно в ИСУН и се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП) – от представляващ кандидата или от всички представляващи кандидата лица, в зависимост от типа на документа

За повече информация по процедурата, може да се свържете с нас на  office@idein.eu или чрез формата ни за контакт.

УО на програмата:  http://www.opic.bg