BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Download PDF

На 18.12. 2018 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отвори за кандидатстване Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 16:30 ч. на 21.05.2019 г.

Целта на процедурата е да се подобри производственият капацитет на малките и средните предприятия, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Могат да кандидатстват само фирми, регистрирани по ТЗ или ЗК, с минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) и с реализирани нетни приходи от продажби общо за  2015, 2016 и 2017 г., в зависимост от категорията на предприятието, както следва: микро предприятия: ≥ 210 000 лв., малки предприятия: ≥ 750 000 лв., средни предприятия: ≥ 3 000 000 лв. Кандидатите трябва да оперират в определени икономически сектори.

Финансира се само закупуване на ДМА и ДНА.  

Безвъзмездната помощ е под формата на регионална инвестиционна помощ или де минимис, като минималната стойност е 100 хил. лв., а максималната стойност и процентът на финансиране от програмата зависят от режима на подпомагане и мястото на изпълнение на проекта.

Повече информация тук.

Ако имате въпроси, желаете да ви се направи предварителна оценка на шансовете за успех или искате да подготвите проект, моля свържете се с нас на office@idein.eu или на тел. 0884 919870 или 0887 227774.