BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. , с два крайни срока за подаване на проектни предложения

Първи краен срок 05.09.2018 г., 16.30 часа, за проекти, които се осъществяват в следните икономически сектори:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Втори краен срок 07.11. 2018 г., 16.30 часа, за проекти, които се осъществяват в следните икономически сектори:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • 10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • 20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • 11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • 10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • 20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия които развиват своята основна икономическа дейност в изброените по-горе сектори, регистрирани са след 31.12.2016 г. и при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

Проектните предложения задължително се придружават от Бизнес план, изготвен по образец.

Допустимите дейности са:

 • Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА;
 • Визуализация на проекта.

Финансирането по проекта е както следва:

 • Минимален размер: 50 000 лв.
 • Максимален: 200 000 лв.

Размерът на БФП е:  80 %.

Наличен финансов ресурс по сектори:

 • Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
 • Сектори с изключение на ИКТ (С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72): 30,252,495.63 лв.
 • ИКТ сектори (J62, J63): 6,722,776.80 лв.
 • Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства (С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88): 30,252,495.63 лв.

Максимална продължителност: 18 месеца

За повече информация, може да се свържете с нас на office@idein.eu

Консултантско резюме на процедурата можете да намерите: тук.