ВТОРО ОБСЪЖДАНЕ на насоки по процедура BG16RFOP002-2.00… „Насърчаване на предприемачеството“

Download PDF

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за ВТОРИ ПЪТ обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Според приложимите за настоящата схема определения: под „области свързани с европейски и регионални предизвикателства“ се разбират секторите на творческите индустрии и производството на продукти свързани със застаряването на населението и здравеопазването.

Могат да кандидатстват регистрирани преди датата на обявяване на процедурата предприятия, регистрирани след 31.12. 2016 г.

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта, като кандидатът трябва да отговаря на това условие до датата на приключване на проекта!

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 67 227 768.06 лв.

Режим на финансиране: де минимис

Минимален размер на БФП: 50 000 лева

Максимален размер на БФП: 200 000 лева

Крайният срок за предложения/възражения е до 29.12.2017 г., 17.30 ч., вкл.

НАСЪРЧАВАМЕ ВИ ДА ИЗПРАТИТЕ СВОИТЕ КОМЕНТАРИ!

За повече информация по процедурата, може да се свържете с нас на office@idein.eu.

Подробности можете да намерите тук.