BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 – „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.10.2017 г., 17:30 часа (включително).

Схемата е обявена в два компонента, съобразно вида на предоставяната безвъзмездна помощ:

Компонент I, се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)

и

Компонент II, се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013)

Каква е целта на процедурата?

Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Кой може да кандидатства?

Компонент I Компонент II
Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Важно!

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително. При оценката на проектното предложение, капацитетът на партньора/ите ще бъде оценяван отделно от този на кандидата и крайната оценка е средноаритметична от оценките на кандидата и партньора/ите.

Какво е финансирането?

Компонент I Компонент II

Общ бюджет: 5 000 000 лв.

Размер на БФП

Минимум: 50,000 лв.

Максимум: 3,911,660 лв.

Общ бюджет: 5 000 000 лв.

Размер на БФП

При служебно отразени непреки разходи

Минимум 45 454,55 лв. (БФП)

Максимум  355 605,45 лв. (БФП)

В случай, че няма непреки разходи

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 391 166 лв.

Какъв е процентът на безвъзмездна финансова помощ?

Компонент I Компонент II
70% за малки предприятия 90% за малки предприятия

 

Може да добавим 10% ако обучението се предлага на хора с увреждания или на  работещи в неравностойно положение

(За да бъде признато това увеличаване на интензитета е необходимо 100% от лицата, които се предвижда да бъдат обучени по съответния проект да попадат в посоченото определение за „работещ с увреждане” или за „работещ в неравностойно положение”)

Какви дейности са допустими?

Компонент I Компонент II

Минимални изисквания към обучението по дейност 1, 2 и 3:

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лв. (в сумата са включени специфичните обучения и специализираните чуждоезикови обучения).

Обучението следва да завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване на преминалите курса на обучение неактивни и/или безработни лица и/или заети лица.

При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, те следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност.

Кандидатът задължително трябва да предвиди в проекта (към всеки един обучаем за всички обучения) собственото участие съобразно указанията по т. 10 от Условията за кандидатстване.

Компонент I Компонент II
Дейност 1:

Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Дейност 1:

Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Дейност 2:

Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица.

Дейност 2:

Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица.

Дейност 3:

Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Дейност 3:

Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Дейност 4:

Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател.

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

Дейност 4:

Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател.

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

В случай, че кандидатът ще извършва самостоятелно специфични за конкретното работно място обучения и/или специализирани чуждоезикови обучения, кандидатът следва в хода на изпълнение на проекта да проведе (в случай, че лицата не са на трудово правоотношение с него) процедура за подбор на лицата, които ще проведат обучението, по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не

ИЛИ

В случай, че кандидатът няма да извършва самостоятелно специфични за конкретното работно място обучения и/или специализирани чуждоезикови обучения, кандидатът трябва да избере обучаваща организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това, дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта. За целта към датата на кандидатстване се подава Писмо за намерение (Приложение V).

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за всички обучения, (специфични за конкретното работно място и специализирани чуждоезикови обучения) за едно лице не трябва да надвишава 3 000 лв.

 

Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност.

Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

Предвиденото/ите обучение/я трябва да съответстват на установените нужди на работодателите и да са с насоченост към упражняваната професия и/или сфера на дейност на предприятието, както и да отговарят на вида на използвания чужд език в предприятието. Тази аргументация трябва да бъде ясно описана при разработването на проектното предложение в т. 7 от Формуляра за кандидатстване – План за изпълнение/Дейности по проекта.

Най-малко 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта.

Задължителни дейности

Компонент I Компонент II
Дейности за информация и комуникация. Дейности за информация и комуникация.

 

Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения дейностите за информация и комуникация, както и дейностите за организация и управление на проекта, наред с преките дейности по проекта, а с подписването наформуляра за кандидатстване се задължават да ги изпълняват (т. 11.7).

Какви разходи са допустими?

Компонент I Компонент II
Разходи за персонал:

Неприложимо

Разходи за персонал:

Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица за период до 6 месеца - тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за успешно преминалите обучения лица, включени в несубсидирана заетост по проекта за период до 6 месеца.

Разходи за услуги:

I.   Разходи за обучения

  • разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
  • оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение. Разходите за настаняване не са допустими разходи с изключение на минималните необходими разходи за настаняването на обучаващите се, които са работещи с увреждания;
  • разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
  • личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

Разходи за услуги:

I.   Разходи за обучения

Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения.

При формиране на сумата за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения следва да се включат всички допустими разходи във връзка с обучението, които са: разходи за оригинални учебни материали, консумативи, разходите за транспорт на обучаваните лица, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на обучаващата организация, свързана с предоставянето на обучението.

Непреки разходи:

Непреките разходи, които са свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.) са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета

Непреки разходи:

Непреки разходи са в размер на точно 10 % от допустимите преки разходи по проекта. Непреките разходи се определят чрез прилагане на единна ставка.

На етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи, които не могат да бъдат по-малко от 45 454,55 лева (БФП) и повече от 355 605,45 лева (БФП).

В случай, че кандидатите не желаят да им бъдат служебно отразени непреки разходи в размер на 10 % от преките допустими разходи, то същото следва да бъде декларирано в т. 11. 6 от Формуляра за кандидатстване. В този случай, кандидатите могат да планират преките си разходи в минимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лв. и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 391 166 лв.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за всички обучения, (специфични за конкретното работно място и специализирани чуждоезикови обучения) за едно лице не трябва да надвишава 3 000 лв.

Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения на преподавателите следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014 – 2020, като размерът на почасовото им заплащане не може да бъде по-висок от размера на почасовото заплащане на лицата, определен с акта за назначаването им или с основния им трудов договор.

Планирането и отчитането на разходите за командировки следва да са съобразени с Наредбата за командировките в страната, както и при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.

„Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение.

Какви формите за обучение за предвидени?

Компонент I Компонент II
За целите на настоящата процедура формите на обучение са дистанционна, смесена и присъствена. В случай, че обученията се провеждат дистанционно, чрез електронна платформа, в т. 7 от Формуляра за кандидатстване – План за изпълнение/Дейности по проекта в поле „Начин на изпълнение“, кандидатът следва да предостави подробно описание за начина на провеждане на самото обучение.  

Какви са допустимите целеви групи?

Компонент I Компонент II
  • неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.;
  • заети лица.
  • неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.;
  • заети лица.

 

Каква е продължителността на проектите?

Краен срок за изпълнение на дейностите по сключените административни договори - 31.12.2019 г.

Как се кандидатства?

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Всеки кандидат по настоящата процедура има право да участва с едно проектно предложение.

Какъв е крайният срок за подаване на проектни предложения?

Краен срок за кандидатстване с проектни предложения е 31.10.2017 г., 17:30 часа.

За повече информация по процедурата, може да се свържете с нас на office@idein.eu  или чрез формата ни за контакт.

УО на програмата:  http://esf.bg