Безвъзмездна финансова помощ за българските средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от КОВИД-19

Download PDF

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ на българските СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, чиято цел е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срокът за кандидатстване е 24.08.2020 год., до 16.30. Проектните предложения се подават в ИСУН.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД – 19.

Срокът за кандидатстване е до 16:30 ч. на 24 август 2020 год.

Представяме ви основните параметри на схемата.

Допустим кандидат сте ако:

 • имате минимумдве приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които сте извършвали стопанска дейност;
 • отговаряте на изискванията засредно предприятия
 • реализирали сте оборот за 2019 г., равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.;
 • имате регистриран спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.;
 • предприятието ви не е в затруднено положение;
 • заявявате подкрепа само за основната си икономическа дейност (въз основа на данни за 2019 г.)

Наличният финансов от 200 мл. лв. ресурс е разпределен по икономически сектори.

Най-сериозно ще бъдат финансирани следните сектори:

 • Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ: 72 500 000 лв.
 • Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ: 34 600 000 лв.
 • Сектор F СТРОИТЕЛСТВО: 21 300 000 лв.
 • Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО: 13 500 000 лв.

Финансирането е в размер на 100%, в следните граници:

 • Минимален размер на БФП: 30,000 лв.
 • Максимален размер на финансирането: 150,000 лв.
 • Но не повече от 5% от оборота, деклариран в ГДД за 2019 год.

 

Може да получите финансиране за:

 • закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • за разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи,
 • разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
 • Разходите за възнаграждения следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

Проектните предложения се оценяват по Методика за оценка, която комбинира икономически показатели с обосновка за това как КОВИД-19 пандемията е повлияла върху бизнеса ви.

Повече информация ще намерите ТУК.

Нашият екип е на ваше разположение за консултации и подкрепа при кандидатстване. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на 0887227774.