Обществено обсъждане на проект на Насоки по процедура „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

Download PDF

Публикуван е Проект на Насоки, включващ Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13.07.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Резюме на процедурата може да намерите тук.

За повече информация: http://www.mzh.government.bg