Осъществено изследване в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“

Download PDF

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлно изследване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите. В доклада можете да намерите интересна и полезна информация за програмата, най-разпространените услуги, попадащи в нейния обхват, как да изчислите възвращаемостта на инвестицията (ROI), библиография и линкове към европейски доставчици и клиенти, стандарти и документи.

Пълният текст на изследването можете да намерите тук.