ИДЕИН ЕООД продължава успешното изпълнение на проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Download PDF

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Договор № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Idein banner

Обща стойност на проекта: 61 455,48 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

Продължителност на проекта: 15 месеца

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика

Постигнати резултати при изпълнението на основните дейности по проекта към 31.03.2017 г.:

Дейност 1 - Управление на проекта - Сформиран екип по проекта; Разработени вътрешни правила и процедури за изпълнение на проекта и мониторинг за постигане на планираните резултати, в рамките на срока и бюджета на проекта; Спазени всички изисквания на Оперативната програма и Оперативното ръководство по схемата, както и приложимото национално законодателство. 

Дейност 2 - Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца - Наети безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца от допустимата целева група - 04 души; Осигурена трудова заетост на 04 бр. лица от допустимата целева група за период от 6 месеца.  

Дейност 3 - Обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” - Проведен избор на обучаваща организация/ институция съгласно изискванията на ПМС № 160/2016 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по схемата; Сключен договор с обучаваща организация; Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - английски език.

Дейност 4 - Закупуване на оборудване, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места - Закупени планираните ДМА, ДНА и стопански инвентар; Оборудвани 04 бр. работни места; Постигнати планираните резултати и ефекти.

Дейност 5 - Публичност и визуализация - Изработена бланка за работа по проекта; Поставени информационна табела и плакат на мястото на изпълнение на проектните дейности; Поставени стикери на закупените ДМА, ДНА и стопански инвентар по проекта;  Публикувана информация на интернет страницата на Идеин ЕООД.