“Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“ е в процес на изпълнение

Download PDF

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в Идеин ЕООД осигури заетост на четири безработни лица, както следва:

Двама „Експерт, програми и проекти“, от целева група безработни младежи до 29 г.;

Един „Продуктов мениджър“, от целева група безработни младежи до 29 г.;

Един „Счетоводител“, от целева група безработни лица на възраст над 54 г.

 

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места в Идеин ЕООД чрез разкриване на нови такива с акцент върху две от идентифицираните от програмата като уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни младежи до 29 г. и безработни лица на възраст над 54 г.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук: прочети повече

Idein banner